Typ JP ID
Specializace 5215

Sklářský technik mistr

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních dělníků při plnění úkolů stanovených operativním plánem.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Mistr provozu, Vedoucí směny, Mistr, Vrchní mistr
Nadřízené povolání: Sklářský technik
Příbuzné specializace: Sklářský technik technický manažer provozu, Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna, Sklářský technik dispečer, Sklářský technik tavení, Sklářský technik technolog, Sklářský technik normovač, Sklářský technik kontrolor jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola a vyhodnocení výsledků výroby.
 • Organizace a řízení výroby ve svěřené organizační jednotce v souladu s operativním plánem výroby.
 • Organizace dělby práce mezi jednotlivé zaměstnance.
 • Zabezpečení dodržování požadované pracovní a technologické kázně a kvality výroby.
 • Zajištění provádění mzdové a personální politiky ve svěřené organizační jednotce a spoluzodpovědnost za ně.
 • Vedení požadované výrobní dokumentace a mzdové agendy.

CZ-ISCO

 • 31227 - Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie
 • 3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 885 Kč 42 011 Kč 64 281 Kč - - -
Středočeský kraj 27 222 Kč 40 241 Kč 63 908 Kč - - -
Jihočeský kraj 20 703 Kč 38 204 Kč 55 720 Kč - - -
Plzeňský kraj 31 119 Kč 42 596 Kč 61 665 Kč - - -
Karlovarský kraj 24 941 Kč 36 509 Kč 53 935 Kč - - -
Ústecký kraj 20 837 Kč 35 178 Kč 55 085 Kč - - -
Liberecký kraj 30 414 Kč 42 174 Kč 63 245 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 277 Kč 34 786 Kč 57 331 Kč - - -
Pardubický kraj 21 700 Kč 36 524 Kč 54 446 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 491 Kč 36 602 Kč 52 853 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 347 Kč 35 988 Kč 54 335 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 145 Kč 35 540 Kč 50 014 Kč - - -
Zlínský kraj 23 875 Kč 35 543 Kč 51 139 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 797 Kč 37 387 Kč 54 392 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 39 023 Kč 34 875 Kč
31227 Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie 36 489 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení a organizace větších výrobních úseků s náročnou technologií a pouze rámcově stanovenými pracovními postupy. 8
Řízení prací výrobních sklářských a bižuterních činností s přesně stanoveným pracovním a technologickým postupem. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Technologie silikátů 28-46-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sklářská výroba 2845L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla 28-58-H/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sklářská výroba 2845M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxM

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61._.0043 technologie broušení a chemického leštění skla 4 Nutné
e61._.0045 technologie řezání a obrábění skla 4 Nutné
e61._.0031 sklářské suroviny, jejich vlastnosti 4 Nutné
e61._.0032 druhy skla 4 Nutné
e61._.0033 technologie tavby skloviny 4 Nutné
e61._.0034 technologie výroby a zpracování dutého skla 4 Nutné
e61._.0035 technologie výroby a zpracování technického skla 4 Nutné
e61._.0036 technologie výroby a zpracování lisovaného skla 4 Nutné
e61._.0037 technologie výroby a zpracování skleněného vlákna 4 Nutné
e61._.0038 technologie výroby skleněné bižuterie 4 Nutné
e61._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61.D.1001 Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla 4 Nutné
e61.Z.1110 Koordinace průběhu výrobních činností ve sklářství a jejich vzájemných vazeb 4 Nutné
e61.Z.1210 Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve sklářství 4 Nutné
e61.Z.1410 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na sklářských pracovištích 4 Nutné
e61.Z.1510 Sestavování operativních plánů sklářské výroby 4 Nutné
e61.D.8710 Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků ve sklářství 4 Nutné
e61.D.8110 Vedení provozní dokumentace sklářské výroby 4 Nutné
e61.D.3210 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve sklářství 4 Nutné
e61.D.3310 Kontrola plnění operativních plánů sklářské výroby 4 Nutné
e61.C.2110 Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro sklářskou výrobu 4 Nutné
e61.Z.1320 Řízení technologického úseku sklářské výroby 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.