Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 15090

Radiologický asistent

Radiologický asistent provádí radiologické zobrazovací i kvantitativní postupy, léčebné aplikace ionizujícího záření a poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči v souvislosti s radiologickými výkony. Zajišťuje radiační ochranu, a ve spolupráci s lékařem se podílí na diagnostické a léčebné péči.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Radiology assistant, Radiotherapist, Radiographer, Radiologický laborant, Rentgenolog
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 32112 - Radiologičtí asistenti
  • 3211 - Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení (CZ-ISCO 3211)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 860 Kč 31 131 Kč 50 338 Kč 41 233 Kč 61 752 Kč 92 484 Kč
Středočeský kraj 35 629 Kč 48 334 Kč 72 749 Kč - - -
Jihočeský kraj 38 299 Kč 52 419 Kč 72 632 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 417 Kč 40 460 Kč 66 461 Kč 42 047 Kč 59 857 Kč 78 041 Kč
Ústecký kraj 37 954 Kč 55 986 Kč 76 380 Kč - - -
Liberecký kraj 36 764 Kč 49 103 Kč 64 562 Kč - - -
Královéhradecký kraj 36 118 Kč 48 280 Kč 57 843 Kč 38 838 Kč 50 441 Kč 71 305 Kč
Pardubický kraj 23 362 Kč 34 843 Kč 46 713 Kč - - -
Kraj Vysočina - - - 36 226 Kč 50 862 Kč 68 681 Kč
Jihomoravský kraj - - - 38 696 Kč 53 036 Kč 72 625 Kč
Olomoucký kraj 32 034 Kč 47 936 Kč 59 390 Kč 43 491 Kč 52 843 Kč 63 442 Kč
Zlínský kraj 31 969 Kč 40 885 Kč 56 684 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 36 691 Kč 49 420 Kč 65 183 Kč 37 187 Kč 53 346 Kč 72 974 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3211 Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení 45 349 Kč 54 621 Kč
32112 Radiologičtí asistenti 46 281 Kč 55 111 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3211 Technici pro obsluhu lékařských zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C3211

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.2 Radiologický asistent 5345R010

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon).

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.D.0081 Provádění a vyhodnocování zkoušek provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření a souvisejících přístrojů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0082 Zajišťování aplikování zásad a optimalizace radiační ochrany 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0083 Provádění specifické ošetřovatelské péče s radiologickými výkony 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0001 Manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0002 Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0043 V odůvodněných případech stanovených standardy a na základě požadavku indikujícího lékaře provádění lékařského ozáření 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0084 Provádění praktické části lékařského ozáření na základě indikace lékaře 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0085 Provádění léčebných a zobrazovacích výkonů, které využívají jiné fyzikální principy než ionizační záření, včetně aplikace léčivých přípravků nutných k provedení těchto výkonů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0007 Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0006 Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0009 Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0104 obory tvořící základ potřebný pro poskytování zdravotní péče v klinických radiologických oborech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0105 další související klinické obory potřebné pro poskytování zdravotní péče v klinických radiologických oborech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0106 odborné radiologické obory, zejména radiologická fyzika, radiobiologie, radiační onkologie aj. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0107 další obory související s poskytováním zdravotní péče v klinických radiologických oborech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0108 radiologické zdravotnické přístroje 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0109 radiační ochrana a bezpečnost v radiologii 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.