Typ JP ID
Specializace 2460

Vysekávač

Vysekávač vykonává odborné práce při vysekávání a oddělování dílců obuvi z různých materiálů pro další zpracování.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: výroba obuvi
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Dělník v manipulaci
Nadřízené povolání: Výrobce obuvi
Příbuzné specializace: Obuvník pro plastikářskou výrobu, Svrškařka, Opravář obuvi a kožedělného zboží, Obuvník pro sériovou výrobu, Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi, Obuvník pro zakázkovou výrobu, Obuvník pro gumárenskou výrobu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Obsluha a údržba vysekávacích a dalších strojů ve vysekávací dílně.
 • Příprava materiálů podle rozpisu výroby.
 • Příprava a seřízení strojů a zařízení podle technické dokumentace.
 • Určení správné skladnosti dílců.
 • Oddělování dílců vykrajováním, vysekáváním a na programově řízených linkách.
 • Pomocné pracovní operace ve vysekávací dílně.
 • Skládání stejnorodých materiálů pro vysekávání a oddělování ve vrstvách.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.

CZ-ISCO

 • 81550 - Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin
 • 8155 - Obsluha strojů na úpravu kůží a kožešin

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Oddělování vrstevných materiálů na programově řízených linkách. 6
Sestavování skladnosti a poloh dílců obuvi vykreslováním nebo s využitím počítačového systému. 6
Příprava materiálů pro vykrajování a vysekávání dílců. 5
Vysekávání spodkových dílců na těžkém vysekávacím stroji. 5
Vysekávání svrškových dílců z usní. 5
Vysekávání dílců ve vrstvách. 4
Vysekávaní podšívkových dílců z usní. 3
Oddělování ztužovacích dílců ve vrstvách. 3
Ražení a číslování dílců. 3
Štípání dílců a další úpravy. 3
Třídění, posouzení kvality a kompletace. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce obuvi 32-54-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek 3261E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce 3256H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce 3256E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce 3252H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce 3252E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek 3261H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vysekávač (32-011-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23._.0002 materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) 3 Nutné
e23._.0035 modelování a konstrukce dílců 3 Výhodné
e23._.0050 technologie výroby obuvi 3 Nutné
e23._.0057 technologie pracovních operací ve vysekávací dílně 3 Nutné
e24._.0049 technologie zpracování kůže 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23.D.1002 Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví 3 Nutné
e23.B.4009 Seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení ve vysekávací dílně 3 Nutné
e23.B.1054 Dokončovací pracovní operace ve vysekávací dílně 3 Nutné
e23.D.3906 Kompletace, mezioperační a konečná kontrola kvality 3 Nutné
e24.D.3899 Posuzování kvality usní 3 Nutné
e23.B.1039 Vysekávání obuvnických dílců z usní vysekávacím strojem 3 Nutné
e23.B.1040 Obsluha vysekávacích strojů pro vysekávání textilních a syntetických materiálů 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.