Typ JP ID
Povolání 102374

Expedient metalurgických výrobků

Expedient metalurgických výrobků provádí odborné činnosti při expedici hutního a slévárenského materiálu a výrobků.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Pracovník expedice hutních výrobků
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Naskladňování a třídění hutních a slévárenských výrobků a materiálu.
 • Obsluha manipulační techniky.
 • Ložení metalurgického materiálu a výrobků na železniční vozy a kamiony.
 • Vyhotovení ložních listů a vozových nálepek.
 • Kontrola naloženého materiálu a výrobků na vozové jednotce.
 • Ošetřování a údržba strojního vybavení expedice.
 • Vedení příslušné provozní dokumentace.

CZ-ISCO

 • 83443 - Skladníci, obsluha manipulačních vozíků
 • 8344 - Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci (CZ-ISCO 8344)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 15 185 Kč 27 539 Kč 37 216 Kč 19 220 Kč 22 596 Kč 28 472 Kč
Středočeský kraj 22 143 Kč 29 716 Kč 45 089 Kč 18 275 Kč 22 653 Kč 26 738 Kč
Jihočeský kraj 19 829 Kč 26 521 Kč 34 535 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 239 Kč 29 269 Kč 37 535 Kč 18 632 Kč 24 641 Kč 27 958 Kč
Karlovarský kraj 16 231 Kč 27 097 Kč 35 320 Kč - - -
Ústecký kraj 17 444 Kč 26 062 Kč 35 605 Kč - - -
Liberecký kraj 18 056 Kč 26 893 Kč 37 465 Kč - - -
Královéhradecký kraj 20 845 Kč 28 382 Kč 48 640 Kč 20 498 Kč 24 896 Kč 27 895 Kč
Pardubický kraj 18 149 Kč 25 341 Kč 33 664 Kč 19 479 Kč 23 748 Kč 26 594 Kč
Kraj Vysočina 20 978 Kč 27 451 Kč 34 936 Kč - - -
Jihomoravský kraj 15 407 Kč 25 176 Kč 32 385 Kč 17 755 Kč 22 136 Kč 26 173 Kč
Olomoucký kraj 14 075 Kč 25 377 Kč 32 711 Kč 19 186 Kč 22 587 Kč 25 402 Kč
Zlínský kraj 18 064 Kč 25 883 Kč 32 933 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 17 390 Kč 24 732 Kč 32 276 Kč 18 505 Kč 23 223 Kč 26 884 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci 28 017 Kč 23 590 Kč
83443 Skladníci, obsluha manipulačních vozíků 27 416 Kč 23 590 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Koordinace procesu naskladňování a expedování hutních a slévárenských výrobků a materiálu včetně provádění kontroly. 7
Koordinace třídění materiálu. 7
Třídění hutních a slévárenských výrobků a materiálů. 6
Vyhotovení příslušné dokumentace (ložní listy, vozové nálepky). 6
Výběr vagonů dle Nakládací směrnice pro železniční přepravu. 6
Naskladnění a expedice hutních a slévárenských výrobků a materiálu podle příslušné dokumentace. 5
Obsluha mostového jeřábu o nosnosti nad 50 tun. 5
Obsluha mostového jeřábu o nosnosti do 50 tun. 4
Obsluha motorového vozíku. 3
Dodržování bezpečnostních předpisů v expedici

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Operátor skladování 66-53-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce 2152H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce 2155H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 21xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 21xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 21xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví 64xxL
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Expedient metalurgických výrobků (21-044-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Obsluha jeřábů (průkaz jeřábníka) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem podle ČSN ISO 12480-1

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Řízení motorových vozíků - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805
 • povinné - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
h25._.0001 pravidla řízení motorových vozíků 3 Nutné
h13._.0012 přejímka zboží 3 Nutné
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h27.D.8951 Vedení příslušné dokumentace a evidence ve skladovém hospodářství 3 Nutné
h13.D.1011 Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží 3 Nutné
h13.B.4092 Obsluha manipulační techniky a technologických zařízení 3 Nutné
h13.A.6311 Sestavování, kompletace a balení zásilek pro odběratele tuzemské i zahraniční dle expedičních dokladů s přihlédnutím k charakteru expedovaných výrobků či zboží a ke způsobu dopravy těchto zásilek 3 Nutné
h13.A.6521 Nakládka a vykládka přepravovaných zásilek 3 Nutné
h22.D.8428 Orientace v dokumentaci železniční a kamionové přepravy 3 Nutné
h27.D.2013 Dodržování bezpečnostních předpisů v expedici 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.