Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102590

Projektant lešení

Projektant lešení vypracovává projekty lešení podle zadaných podkladů a provádí výpočty únosnosti a stability konstrukce lešení.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Odborně způsobilá osoba pro navrhování dočasných stavebních konstrukcí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů pro projektování lešení a pomocných konstrukcí.
 • Zpracování tvarového návrhu konstrukce lešení.
 • Stanovení zatížení konstrukce v daných podmínkách.
 • Stanovení průběhu sil v konstrukci.
 • Dimenzování jednotlivých částí dočasné stavební konstrukce.
 • Výpočet únosnosti a stability dočasné stavební konstrukce.
 • Zpracování projektové dokumentace potřebné pro montáž, používání a demontáž lešení v konkrétních podmínkách.
 • Provádění statických posouzení a odborných prohlídek dokončených lešení.

CZ-ISCO

 • 31122 - Stavební technici projektanti, konstruktéři
 • 3112 - Stavební technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Stavební technici (CZ-ISCO 3112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 028 Kč 40 984 Kč 64 475 Kč 31 991 Kč 39 579 Kč 52 420 Kč
Středočeský kraj 17 717 Kč 34 579 Kč 57 005 Kč 31 225 Kč 38 650 Kč 49 997 Kč
Jihočeský kraj 22 958 Kč 35 724 Kč 62 727 Kč 30 802 Kč 37 969 Kč 47 409 Kč
Plzeňský kraj 30 126 Kč 42 400 Kč 67 457 Kč 30 651 Kč 39 271 Kč 52 725 Kč
Karlovarský kraj - - - 30 253 Kč 36 927 Kč 43 746 Kč
Ústecký kraj 25 301 Kč 36 609 Kč 58 207 Kč 30 985 Kč 37 971 Kč 49 101 Kč
Liberecký kraj - - - 30 688 Kč 37 646 Kč 45 867 Kč
Královéhradecký kraj 28 758 Kč 36 473 Kč 56 506 Kč 30 820 Kč 37 784 Kč 47 360 Kč
Pardubický kraj - - - 28 920 Kč 35 661 Kč 44 598 Kč
Kraj Vysočina 24 667 Kč 38 074 Kč 50 454 Kč 28 970 Kč 37 207 Kč 45 609 Kč
Jihomoravský kraj 16 809 Kč 34 913 Kč 52 277 Kč 31 517 Kč 39 722 Kč 52 099 Kč
Olomoucký kraj - - - 31 663 Kč 38 058 Kč 48 585 Kč
Zlínský kraj 17 972 Kč 33 503 Kč 54 858 Kč 30 948 Kč 37 242 Kč 44 114 Kč
Moravskoslezský kraj 23 548 Kč 36 327 Kč 50 554 Kč 28 868 Kč 37 545 Kč 46 096 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3112 Stavební technici 36 189 Kč 38 192 Kč
31122 Stavební technici projektanti, konstruktéři 35 128 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3112 Stavební technici http://data.europa.eu/esco/isco/C3112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-47-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví 3647M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Technická zařízení budov 36-45-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technická zařízení budov 3645M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví 3647N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxN

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Projektant/projektantka lešení (36-084-N)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2001/45/ES

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.5250 Provádění složitých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14.D.2350 Zpracování a čtení stavebních výkresů a dokumentace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.9903 Stanovení postupu práce pro montáž a demontáž různých druhů lešení a pravidel pro jejich užívání 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.9906 Zpracovávání projektové dokumentace pro lešení 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1444 Posuzování stability a bezpečnosti konstrukce lešení 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0021 statika 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0002 druhy staveb 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0054 technické parametry lešení 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0024 stavební výkresy 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0057 předpisy a technické normy ve stavebnictví 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0005 software pro projektování staveb 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 0
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 0
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.