Typ JP ID
Povolání 5001

Stavební technik mistr

Stavební technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem stavební výroby nebo provozu.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Foreman, Shift leader, Mistr stavebního provozu, Site foreman, Civil engineering technician, Mistr stavební výroby, Stavební mistr, Mistr ve stavebnictví
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a koordinování výrobních činností v jednotlivých fázích stavební výroby nebo provozu.
 • Sestavení operativních plánů stavební výroby nebo provozu a operativní řešení organizačních a provozních problémů.
 • Kontrola dodržování výrobních termínů, plánů směnnosti, využívání fondu pracovní doby a plnění pracovních povinností podřízených zaměstnanců.
 • Dodržení výrobních harmonogramů ve stanovených termínech a kvalitě.
 • Zajištění preventivních prohlídek, údržby a oprav strojů a výrobních zařízení ve svěřeném úseku stavební výroby nebo provozu.
 • Zajištění a organizace materiálové a personální přípravy stavební výroby na svěřeném dílčím úseku.
 • Kontrola kvality stavební výroby a dodržování pracovní a technologické kázně na svěřeném výrobním úseku.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a požárních a hygienických předpisů.
 • Vedení příslušné výrobní a provozní dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31230 - Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví
 • 3123 - Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví (CZ-ISCO 3123)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 951 Kč 31 869 Kč 54 598 Kč - - -
Karlovarský kraj 31 036 Kč 37 274 Kč 41 551 Kč - - -
Liberecký kraj 32 765 Kč 38 085 Kč 49 819 Kč - - -
Jihomoravský kraj 12 701 Kč 26 467 Kč 47 753 Kč - - -
Olomoucký kraj 20 949 Kč 20 949 Kč 38 230 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 13 320 Kč 34 657 Kč 53 796 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3123 Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví 32 881 Kč 40 780 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola spotřeby materiálů a energií v návaznosti na stanovené normy a použité technologie. 7
Návrhy na prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity stavební výroby. 7
Řízení spouštění a odstavení provozu technických a technologických zařízení stavební výroby. 7
Materiálová příprava a zahájení výroby v co nejkratším čase a požadované kvalitě. 6
Řízení prací při nakládce a vykládce stavebního materiálu. 6
Zpracování podkladů pro odměňování zaměstnanců svěřeného úseku. 6
Vedení dokumentace o provedené údržbě a opravách stavebních strojů a výrobních zařízení. 5
Spolupráce na analýze příčin nekvalitní stavební výroby. 5
Kontrola a školení nových pracovníků na svěřeném úseku. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavební provoz 36-44-L/51
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavební provoz 3644L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví, geodézie a kartografie 36-xx-M/xx
RVP Stavebnictví 36-47-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví 3647M

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  0
a03 Kreativita 0
a04 Flexibilita 0
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 0
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 0
a11 Aktivní přístup 0
a12 Zvládání zátěže 0
a13 Objevování a orientace v informacích 0
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0071 technická zařízení budov 4 Výhodné
g11._.0052 systémy a standardy kvality ve stavebnictví 4 Nutné
g12._.0069 stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace 4 Výhodné
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 4 Nutné
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 4 Nutné
g11._.0097 nakládání s odpady a recyklace stavebních materiálů 4 Výhodné
g11._.0090 příprava stavební výroby 4 Nutné
g11._.0003 stavební technologie 4 Nutné
g11._.0002 druhy staveb 4 Nutné
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 4 Nutné
g12._.0001 vyhlášky související s provozem stavebních strojů a zařízení 4 Výhodné
g11._.0027 obecné zásady a pracovní postupy stavebních prací, technologických zařízení, strojů a příslušenství 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e63.D.3961 Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů při výrobě stavebních hmot 4 Nutné
g11.C.2210 Zajišťování dodávek stavebních materiálů 4 Nutné
g11.D.8710 Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků ve stavebnictví 4 Nutné
g11.D.8110 Vedení provozní dokumentace stavebních prací 4 Nutné
g11.C.2110 Zařizování preventivních prohlídek a oprav stavebních strojů 4 Nutné
g11.D.2512 Navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality stavebních prací 4 Nutné
g11.D.3210 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve stavebnictví 4 Nutné
g11.D.3511 Provádění průběžných a výstupních kontrol jakosti a kvality prováděných stavebních prací, dodržování jejich technologických postupů a používaných materiálů 4 Nutné
g11.D.2850 Vypracování harmonogramů průběhu stavebních prací 4 Nutné
c14.Z.1401 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit 4 Nutné
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.