Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101126

Montér izolací proti chemickým vlivům

Montér izolací proti chemickým vlivům (CHIZ) provádí ochranu průmyslových objektů, stavebních konstrukcí a technologických zařízení proti chemickým vlivům z různých chemicky odolných materiálů, některým z předepsaných technologických postupů.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava betonových nebo kovových podkladů pod CHIZ frézováním, tryskáním, broušením.
 • Provádění dlažeb, obkladů a vyzdívek z chemicky odolných materiálů (keramika, čedič, grafit) do chemicky odolných tmelů (epoxidových, polyesterových, vinylesterových, fenolických, furanových atd.).
 • Provádění izolace chemicky odolnými stěrkovými materiály.
 • Provádění izolace z chemicky odolného laminátu v předepsané skladbě vrstev.
 • Provádění izolace z foliových materiálů – syntetické kaučuky, polyizobutylen, příp. měkčený PVC.
 • Provádění litých bezespárých podlah technických i dekorativních z různých druhů chemicky odolných pojiv (epoxidy, polyuretany, vinylestery, metylmetakryláty atd.).
 • Opravy a sanace různých typů CHIZ vč. správného napojení izolačních vrstev.
 • Kontrola a předávání izolačních prací.

CZ-ISCO

 • 71240 - Izolatéři
 • 7124 - Izolatéři

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7124 Izolatéři http://data.europa.eu/esco/isco/C7124

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zedník 36-67-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru izolatér, izolatérské práce 3653H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér/montérka izolací proti chemickým vlivům (36-043-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.1134 Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech izolací proti chemickým vlivům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.1007 Orientace v technologických postupech pro provádění montáží a oprav izolací proti chemickým vlivům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2006 Návrh pracovních postupů pro provádění montáží a oprav obkladů, dlažeb a vyzdívek proti chemickým vlivům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.2009 Návrh pracovních postupů pro provádění stěrkové izolace proti chemickým vlivům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.2003 Návrh pracovních postupů pro provádění laminátové izolace proti chemickým vlivům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.2004 Návrh pracovních postupů pro provádění foliové izolace proti chemickým vlivům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.D.2005 Návrh pracovních postupů pro provádění lité chemicky odolné podlahy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3218 Provádění keramických dlažeb, obkladů a vyzdívek do chemicky odolných tmelů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.3043 Provádění stěrkové izolace proti chemickým vlivům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.3041 Provádění laminátové izolace proti chemickým vlivům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.3045 Provádění foliové izolace proti chemickým vlivům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3217 Provádění lité chemicky odolné podlahy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.6041 Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0076 technologie provádění stavebních izolací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0011 pozemní stavby 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e63._.0010 materiály pro stavební izolace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.