Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100924

Chovatel a ošetřovatel skotu

Chovatel a ošetřovatel skotu pečuje o skot ve farmových chovech dle zásad welfare.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Stock breeder, Ošetřovatel zvířat
Nadřízené povolání: Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat
Příbuzné specializace: Chovatel a ošetřovatel prasat, Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz, Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat, Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Krmení a napájení.
 • Odklizení mrvy, čištění stáje a zastýlání.
 • Přesuny a manipulace se zvířaty.
 • Dojení.
 • Kontrola zdravotního stavu, pomoc při veterinárních zákrocích a běžné desinfekci.
 • Vyhledávání říjících se plemenic a pomoc při inseminaci.
 • Vedení porodu a ošetření narozených telat.
 • Označování telat.
 • Vedení prvotní evidence.
 • Obsluha běžných technologických zařízení, používaných v chovu skotu, včetně drobných oprav.

CZ-ISCO

 • 61213 - Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí
 • 6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) (CZ-ISCO 6121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj - - - 24 797 Kč 30 142 Kč 36 400 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 27 553 Kč 30 952 Kč
61213 Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí 28 676 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) http://data.europa.eu/esco/isco/C6121

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělec - farmář 41-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chovatel a ošetřovatel / chovatelka a ošetřovatelka skotu (41-044-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.A.4044 Dojení skotu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.5011 Údržba stájí a ohrad pro skot, posouzení mikroklimatu v objektech pro skot 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8130 Zacházení se skotem, čištění skotu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8131 Příprava a dávkování krmiva pro skot 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8133 Péče o zdraví skotu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8134 Reprodukce skotu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8135 Péče o narozená telata a o jejich správný růst 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.B.4022 Obsluha mechanizačních prostředků v chovech skotu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.D.8079 Evidence a označování skotu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0023 porody hospodářských zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0033 zařízení a technologie v živočišné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0051 principy obsluhy zemědělských strojů v živočišné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0080 krmení hospodářských zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16._.0012 choroby hospodářských zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0001 bezpečnost práce 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0022 hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.