Typ JP ID
Specializace 30736

Art grafik

Art grafik vytváří na základě zadání a požadavků zadavatelů ideové a výtvarně grafické řešení všech tiskových produktů, tištěné reklamy, grafických manuálů, webdesignu, multimediálních prezentací a obalů ve fázích zhotovení grafického návrhu a layoutu.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: výtvarné umění a design
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Grafik
Nadřízené povolání: Grafik pro média
Příbuzné specializace: Správce tiskových dat, Operátor zhotovení tiskových forem, Operátor DTP, Skenerista retušér, Art grafik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Jednání se zadavatelem grafického návrhu.
 • Formulace zadání grafického návrhu.
 • Příjem textových a obrazových podkladů ve formě originálů pro reprodukci a externích datových souborů.
 • Tvorba skic grafických návrhů.
 • Příjem elektronických dat z Internetu za pomoci příslušných programů.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Tvorba grafického návrhu novinové, časopisecké, knižní strany, layoutů akcidenčních tiskovin, tištěné reklamy, webdesignu, multimediální prezentace, grafického manuálu a obalu.
 • Zlom datových souborů textu, obrazu a grafiky do připraveného zrcadla grafického návrhu v příslušných operačních systémech a programech platforem PC a Mac.
 • Mezioperační kontrola grafického návrhu, digitální náhled.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

CZ-ISCO

 • 34324 - Návrháři (grafici) reklamní, komerční, propagační
 • 3432 - Aranžéři a příbuzní pracovníci

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provádění kontroly kompletnosti textů, obrazů a grafiky a ideového záměru při schvalování grafického návrhu formou SoftProof (na obrazovce) HardProof (digitálního náhledu). Využívání platných norem ISO. 8
Prezentování ideového záměru při schvalování grafického návrhu během jednání se zadavatelem formou SoftProof (na obrazovce) HardProof (digitálního náhledu). Využívání platných norem. 8
Příprava tiskových stran grafického návrhu pro kontrolní digitální náhled ve formátu PDF při znalosti všech pravidel barevných separací, spadů a používaných písmových fontů. Provedení digitálního náhledu se znalostí požadavků dané tiskové technologie (ofset, flexotisk, sítotisk, přímý digitální nebo ofsetový digitální tisk. 8
Úprava log v počítačových programech pro vektorovou grafiku (Illustrator). Příprava pro osvit dokumentů - podkladů pro tiskové technologie (ofset, flexotisk, sítotisk), příprava dokumentů pro přímý digitální nebo ofsetový digitální tisk. 8
Umísťování prvků textu, obrazu a vektorové grafiky do připraveného grafického návrhu webbdesignu a výroby multimediálních prezentací v příslušných počítačových programech (např. DremWeaver, Flasch, PowerPoint...) 8
Příjem datových souborů v elektronické formě (FTP, e-mail, CD-ROM a další média…), příjem textových podkladů, originálů pro reprodukci. Komunikace s grafickými studii. Vyhledávání a zpracování textových či obrazových dokumentů na serveru a v archivu zakázek. 7
Zpracování a zlom datových bitmapových dokumentů neperiodických tiskovin. Umísťování prvků textu, obrazu a vektorové grafiky do připraveného grafického návrhu zrcadla knižní strany a layoutu akcidenční tiskoviny a obalu, tištěné reklamy v příslušných zlomových počítačových programech (QuarkXPress, In Design) platforem PC a Mac při respektování všech typografických pravidel. 7
Zlom datových bitmapových dokumentů periodických tiskovin. Umísťování prvků textu, obrazu a vektorové grafiky do připraveného grafického návrhu zrcadla v příslušných zlomových počítačových programech (QuarkXPress, In Design) platforem PC a Mac při respektování všech typografických pravidel. 7
Tvorba layoutů grafických návrhů tištěné i elektronické reklamy, webbdesignu a multimediálních prezentací, obalů. 7
Tvorba grafického návrhu zrcadel knižních stran, layoutů akcidenčních tiskovin a obalů ve zlomových počítačových programech (QuarkXPress, In Design) platforem PC a Mac podle typografických pravidel pro sazební obrazec. 7
Tvorba grafického návrhu zrcadla novinových a časopiseckých stran ve zlomových počítačových programech (QuarkXPress, In Design) platforem PC a Mac podle stanoveného plánu a typografických pravidel pro sazební obrazec. 7
Jednání se zadavatelem grafického návrhu, formulování zadání grafického návrhu, průběžná komunikace se zadavatelem při schvalování grafického návrhu zakázky. Tvorba skic grafického návrhu. 6
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Tvorba nejnáročnějších výtvarných projektů s celostátně uznávanou vysokou uměleckou úrovní a přispívajících k rozvoji výtvarného oboru. 13
Tvorba návrhů výtvarných projektů s vysokou mírou uměleckého zpracování. 12
Návrh a tvorba grafické a výtvarné stránky náročných druhů tiskovin, například knih a dalších druhů merkantilní grafiky. 11
Zpracovávání konkrétních titulů do výsledné výtvarné podoby pomocí grafických, zlomových a vyřazovacích programů na základě autorského grafického návrhu. 10
Tvorba grafických návrhů akcidenčních tiskovin pomocí grafických a zlomových programů. 9
Obsluha řídicí a osvitové jednotky a provádění systémových operací (diagnostiky a úpravy databází). 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Reprodukční grafik 34-53-H/01
RVP Reprodukční grafik pro média 34-53-L/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce 3453H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru polygrafie 3441M
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie 3431N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce 3453L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Art grafik (34-017-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.2915 Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů při navrhování designu tiskovin a multimediálních programů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky 3 Nutné
m16.B.2058 Základní úpravy digitálních obrazových záznamů pomocí grafických programů 3 Nutné
m16.D.1012 Orientace v normách a platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů 3 Nutné
m16.D.1014 Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem ve všech tiskových technikách (ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk) s využitím moderní výpočetní techniky ve vztahu k návrhu tiskoviny 3 Nutné
m16.B.2056 Obsluha počítačů a počítačových programů pro tvorbu webdesignu a multimediálních programů 3 Nutné
m16.C.2042 Projednávání grafického řešení reklam se zákazníky 3 Nutné
m16.C.2041 Projednávání změn a úprav grafického zpracování složitějších výtvarných řešení reklam se zákazníky 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0004 reklamní grafika 4 Výhodné
m16._.0001 integrované zpracování obrazu a textu 4 Výhodné
m16._.0002 technologická příprava výrobních podkladů v polygrafii 3 Výhodné
m16._.0013 počítačové zpracování digitální fotografie 3 Výhodné
m16._.0062 typografická úprava textu 4 Výhodné
m16._.0035 polygrafická montáž 4 Nutné
m16._.0052 normy jakosti a kvality v polygrafii 3 Nutné
m16._.0098 koordinace a kalibrace přístrojů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.