Typ JP ID
Specializace 101773

Lesní technik taxátor

Lesní technik taxátor připravuje podklady k realizaci hospodářské úpravy lesů. Popisuje, měří a vyhodnocuje údaje o lese a lesním prostředí na konkrétním majetku vlastníka a navrhuje hospodářská opatření za účelem vyhotovení lesního hospodářského plánu.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Taxátor, Zařizovatel lesního hospodářského plánu
Nadřízené povolání: Lesní technik lesník
Příbuzné specializace: Lesní technik školkař, Lesní technik myslivec, Lesní technik lesník pro pěstební činnost, Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví, Lesní technik lesník pro těžební činnost
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro tvorbu lesního hospodářského plánu (LHP).
 • Ověření majetkové hranice v terénu.
 • Popis zjištěného stavu lesa (dřeviny a jejich zastoupení, věk porostu, klasifikace lesní dopravní sítě, vymezení jednotky prostorového rozdělení lesa).
 • Změření základní taxačních veličin dřevin (výšky a tloušťky) a nově vzniklé jednotky prostorového rozdělení lesa přímo v terénu.
 • Zhodnocení zjištěného stavu lesa, lesního prostředí a dosavadního hospodaření (výpočet zásob, zakmenění, stanovení hospodářského souboru, zařazení do kategorie lesa).
 • Navržení hospodářských opatření na konkrétním lesním majetku (prořezávka, předmýtní těžba, mýtní těžba, zalesnění), stanovení parametrů závazných ustanovení a jejich zdůvodnění.

CZ-ISCO

 • 31430 - Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
 • 3143 - Technici v oblasti lesnictví a myslivosti

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Popsání zjištěného stavu lesa. 7
Změření základní taxačních veličin dřevin. 7
Zhodnocení zjištěného stavu lesa, lesního prostředí a dosavadního hospodaření. 7
Navržení hospodářských opatření na konkrétním lesním majetku. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesnictví 41-46-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství 4146M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru lesnictví 4132N

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Lesní technik taxátor (41-066-M)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Řízení motocyklů - řidičský průkaz sk. A podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0002 pravidla a postupy zjišťování stavu lesa 4 Nutné
c14._.0042 hospodářská úprava lesů 4 Nutné
c14._.0054 legislativa mysliveckého a lesního hospodářství a předpisů souvisejících 4 Nutné
c14._.0074 dendrometrie, ochrana, těžba, výchova, další lesnické odbornosti 4 Nutné
c14._.0006 lesnictví 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.D.1032 Orientace v geometrických plánech a mapách užívaných v lesním hospodářství 4 Nutné
c14.D.8421 Příprava podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů 4 Nutné
c14.D.5001 Zjišťovaní taxačních veličin stromů a porostů 4 Nutné
c14.B.4760 Používání taxačních pomůcek 4 Nutné
c14.D.3420 Zhodnocení zjištěného stavu lesa a návrh hospodářských opatření 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.