Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101773

Lesní technik taxátor

Lesní technik taxátor připravuje podklady k realizaci hospodářské úpravy lesů. Popisuje, měří a vyhodnocuje údaje o lese a lesním prostředí na konkrétním majetku vlastníka a navrhuje hospodářská opatření za účelem vyhotovení lesního hospodářského plánu.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Taxátor, Zařizovatel lesního hospodářského plánu
Nadřízené povolání: Lesní technik lesník
Příbuzné specializace: Lesní technik školkař, Lesní technik myslivec, Lesní technik lesník pro pěstební činnost, Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví, Lesní technik lesník pro těžební činnost
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování podkladů pro tvorbu lesního hospodářského plánu (LHP).
 • Ověření majetkové hranice v terénu.
 • Popis zjištěného stavu lesa (dřeviny a jejich zastoupení, věk porostu, klasifikace lesní dopravní sítě, vymezení jednotky prostorového rozdělení lesa).
 • Změření základní taxačních veličin dřevin (výšky a tloušťky) a nově vzniklé jednotky prostorového rozdělení lesa přímo v terénu.
 • Zhodnocení zjištěného stavu lesa, lesního prostředí a dosavadního hospodaření (výpočet zásob, zakmenění, stanovení hospodářského souboru, zařazení do kategorie lesa).
 • Navržení hospodářských opatření na konkrétním lesním majetku (prořezávka, předmýtní těžba, mýtní těžba, zalesnění), stanovení parametrů závazných ustanovení a jejich zdůvodnění.

CZ-ISCO

 • 31430 - Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
 • 3143 - Technici v oblasti lesnictví a myslivosti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti lesnictví a myslivosti (CZ-ISCO 3143)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 27 984 Kč 38 122 Kč 45 249 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 495 Kč 40 940 Kč 71 093 Kč - - -
Ústecký kraj 30 607 Kč 38 085 Kč 44 994 Kč - - -
Liberecký kraj 29 588 Kč 42 927 Kč 52 565 Kč - - -
Kraj Vysočina 30 555 Kč 37 029 Kč 63 868 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 367 Kč 34 910 Kč 41 484 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3143 Technici v oblasti lesnictví a myslivosti 32 376 Kč 35 837 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3143 Technici v oblasti lesnictví http://data.europa.eu/esco/isco/C3143

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesnictví 41-46-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství 4146M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru lesnictví 4132N

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Lesní technik taxátor / technička taxátorka (41-066-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení motocyklů - řidičský průkaz sk. A podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.D.1032 Orientace v geometrických plánech a mapách užívaných v lesním hospodářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.8421 Příprava podkladů pro tvorbu lesních hospodářských plánů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.5001 Zjišťovaní taxačních veličin stromů a porostů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.B.4760 Používání taxačních pomůcek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.3420 Zhodnocení zjištěného stavu lesa a návrh hospodářských opatření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0002 pravidla a postupy zjišťování stavu lesa 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0042 hospodářská úprava lesů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0054 legislativa mysliveckého a lesního hospodářství a předpisů souvisejících 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0074 dendrometrie, ochrana, těžba, výchova, další lesnické odbornosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0006 lesnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.