Typ JP ID
Specializace 2162

Chovatel a jezdec koní

Chovatel a jezdec koní chová všechna plemena a kategorie koní a koňovitých, organizuje chov, pastvu, ustájení, výživu, plemenitbu, odchov jednotlivých kategorií koní a připravuje koně ve výcviku pro jeho další užití.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Horse breeder
Nadřízené povolání: Chovatel koní, jezdec a kočí
Příbuzné specializace: Ošetřovatel koní, Chovatel koní, Chovatel a jezdec sportovních koní, Chovatel a jezdec dostihových koní, Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní, Kočí, Kočí v lesní těžbě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování chovu všech plemen a kategorií koní a koňovitých, ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Organizace pastvy, ustájení, výcviku a využití koní pro práci.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Vyhodnocování působení otců a matek v chovu, připařovací plán.
 • Ošetřování březích klisen, příprava klisny k porodu, vedení porodu, ošetření klisny a hříbete po porodu, ošetřovaní a krmení kojících matek a sajících hříbat.
 • Ošetřování plemenných hřebců v chovu i sportu.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat a mladých koní.
 • Testační odchov hřebečků.
 • Údržba a základní opravy jezdecké výstroje a výstroje koně.
 • Nácvik uzdění, nácvik sedlání, obsedání, postrojování a zapřahání mladých koní.
 • Práce s koněm ze země, předvádění na ruce, lonžování, skok ve volnosti.
 • Výcvik mladých koní, výkonnostní zkoušky klisen a hřebců v testačním odchovu.
 • Výcvik a trénink koně v různých druzích tréninku dle obecné struktury tréninku a fyziologických pravidel zátěže.
 • Péče o koně po práci.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, welfare koní.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Péče o kopyta.
 • Přeprava koní.

CZ-ISCO

 • 61211 - Chovatelé a ošetřovatelé koní
 • 6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) (CZ-ISCO 6121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj - - - 24 797 Kč 30 142 Kč 36 400 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 27 553 Kč 30 952 Kč
61211 Chovatelé a ošetřovatelé koní - 30 801 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž hlukem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Jezdec a chovatel koní 41-53-H/02
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.C.2099 Zařizování účasti koní na dostizích 3 Nutné
c11.E.4002 Jízda v rovinových, překážkových a klusáckých dostizích 3 Nutné
c11.C.6001 Příprava jezdce na dostihy 3 Nutné
c11.A.4020 Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně 3 Nutné
c11.D.8090 Zápis a vedení chovatelské a jiné evidence v souladu s legislativou 3 Nutné
c11.D.3960 Posuzování vlastností koní 3 Nutné
c11.A.8019 Napájení, dokrmování a pasení koní 3 Nutné
c11.A.8009 Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní 3 Nutné
c11.E.4006 Příprava sportovních koní pod sedlem nebo v tahu 3 Nutné
c11.E.4003 Příprava dostihových koní pod sedlem a v sulce 3 Nutné
c11.A.8072 Péče o plemenné klisny a plemenné hřebce, hříbata a mladé koně 3 Nutné
c11.Z.5003 Přeprava koní 3 Nutné
c11.A.8090 Pomoc při podkování a korekturách kopyt 3 Nutné
c11.A.5009 Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní 3 Nutné
c11.Z.8100 Organizace chovu, základní plemenářská práce 3 Nutné
c11.D.1300 Orientace v organizaci chovu koní a v jezdeckém a dostihovém sportu 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0042 chov koní 3 Nutné
c11._.0081 krmení koní 3 Nutné
c16._.0023 choroby koní 3 Nutné
c11._.0075 výcvik koní 3 Nutné
j18._.0036 anatomie, fyziologie, morfologie koní 3 Nutné
c11._.0071 welfare koní 3 Nutné
c11._.0070 charakter a vlastnosti koní (etologie) 3 Nutné
c11._.0030 plemenitba koní 3 Nutné
c11._.0073 trénink koní 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.