Typ JP ID
Specializace 30734

Operátor DTP

Operátor DTP zpracovává obrazová a textová tisková data a vytváří podklady pro zhotovení tiskové formy v tiskových technikách ve výrobních fázích tvorby layoutu, zlomu tiskoviny a přípravy korektních tiskových dat k osvitu, rytí či vypalování tiskové formy v tiskových technikách.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Grafik, Desk top publishing
Nadřízené povolání: Grafik pro média
Příbuzné specializace: Správce tiskových dat, Operátor zhotovení tiskových forem, Skenerista retušér, Art grafik
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem a kontrola textových podkladů, obrazových předloh pro reprodukci, externích datových souborů, stanovení pracovních postupů a jejich mezioperační kontrola podle platných předpisů a norem.
 • Příjem elektronických dat z Internetu a přenosných médií za pomoci příslušných počítačových programů.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek.
 • Sazba textů.
 • Úprava vektorové grafiky v příslušných počítačových programech.
 • Tvorba zrcadel novinových, časopiseckých, knižních stran, layoutů akcidenčních tiskovin.
 • Úprava a zlom datových souborů textu, obrazu a grafiky do připraveného zrcadla v příslušných operačních systémech a programech platforem PC a Mac.
 • Příprava tiskových datových souborů pro osvit na film CtF a tiskovou desku CtP.
 • Kontrola externích datových souborů pro osvit v příslušných programech.
 • Mezioperační kontrola, černobílý a barevný digitální náhled.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.

CZ-ISCO

 • 73210 - Pracovníci přípravy tisku
 • 7321 - Pracovníci přípravy tisku

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci přípravy tisku (CZ-ISCO 7321)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 22 630 Kč 26 376 Kč 38 459 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 255 Kč 41 199 Kč 61 344 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7321 Pracovníci přípravy tisku 27 143 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provádění mezioperační kontroly zlomu, importovaných datových souborů textů, obrazů a grafiky formou SoftProof (na obrazovce) HardProof (digitálního náhledu). Tisk na příslušných digitálních tiskových zařízeních. 8
Provádění náhledu u monitoru za přítomnosti zadavatele zakázky při schvalování připravených podkladů pro tisk s ohledem na věrnou barevnost a věcnou úplnost předložených dokumentů. Využívání platných norem. 8
Provádění verifikovaného digitálního nátisku pro schvalovací proces (imprimatur zákazníka). Tisk na příslušných digitálních tiskových zařízeních a provedení verifikovaného náhledu na kalibrovaném monitoru. 8
Kalibrace monitorů a náhledových zařízení v DTP studiu s pomocí příslušných softwarů. 8
Převzetí datových souborů v elektronické formě (programy FTP, Outlook, média CD-ROM a další), příjem textových a obrazových podkladů, originálů pro reprodukci a jejich hodnocení z hlediska norem pro zpracování v DTP studiu. Komunikace s grafickými studii a zákazníky. Vyhledávání a zpracování textových či obrazových dokumentů na serveru a v archivu zakázek. 7
Zpracování a zlom datových bitmapových dokumentů periodických tiskovin. Umísťování prvků textu, obrazu a vektorové grafiky do připraveného zrcadla v příslušných zlomových počítačových programech (QuarkXPress, In Design) platforem PC a Mac při respektování všech typografických pravidel. 7
Zpracování a zlom datových bitmapových dokumentů neperiodických tiskovin. Umísťování prvků textu, obrazu a vektorové grafiky do připraveného zrcadla knižní strany a layoutu v příslušných zlomových počítačových programech (QuarkXPress, In Design) platforem PC a Mac při respektování všech typografických pravidel. 7
Úprava log v počítačových programech pro vektorovou grafiku (Illustrator). 7
Příprava tiskových stran pro osvit na film CtF a tiskovou desku CtP ve formátech PDF, případně Postskript při znalosti všech pravidel barevných separací, spadů a používaných písmových fontů. Příprava pro osvit dokumentů - podkladů pro tiskové technologie (ofset, flexotisk, sítotisk), příprava dokumentů pro přímý digitální nebo ofsetový digitální tisk. 7
Kontrola externích datových souborů pro osvit na film CtF a tiskovou desku CtP v kontrolních počítačových programech (Akrobat Reader Professional, Pit Stop) 7
Tvorba zrcadla novinových a časopiseckých stran ve zlomových počítačových programech (QuarkXPress, In Design) platforem PC a Mac podle stanoveného plánu a typografických pravidel pro sazební obrazec. 6
Tvorba zrcadel knižních stran, layoutů akcidenčních tiskovin ve zlomových počítačových programech (QuarkXPress, In Design) platforem PC a Mac podle technologického předpisu, kreativního návrhu a typografických pravidel pro sazební obrazec. Sazba textů. 6
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Návrh a tvorba grafické a výtvarné stránky náročných druhů tiskovin, například knih a dalších druhů merkantilní grafiky. 11
Zpracovávání konkrétních titulů do výsledné výtvarné podoby pomocí grafických, zlomových a vyřazovacích programů na základě autorského grafického návrhu. 10
Tvorba grafických návrhů akcidenčních tiskovin pomocí grafických a zlomových programů. 9
Obsluha řídicí a osvitové jednotky a provádění systémových operací (diagnostiky a úpravy databází). 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01
RVP Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce 3453H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru polygrafie 3441M
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie 3431N
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce 3453L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Operátor DTP (34-015-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.3046 Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu 3 Nutné
m16.D.2914 Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky 3 Nutné
m16.D.1012 Orientace v normách a platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů 3 Nutné
m16.B.2058 Základní úpravy digitálních obrazových záznamů pomocí grafických programů 3 Nutné
m16.D.1011 Orientace v normách a platných technologických postupech výroby tiskových forem ve všech tiskových technikách (ofset, hlubotisk, flexotisk, sítotisk), s využitím moderní výpočetní techniky 3 Nutné
m16.B.2020 Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů 3 Nutné
m16.D.3111 Uplatňování norem ISO popisujících výměnu tiskových CMYK dat ve formátu PDF a normách definujících procesní požadavky na ofsetový litografický proces 3 Nutné
m16.A.4084 Koordinace a kalibrování monitorů, skenerů, digitálních nátiskových zařízení a zařízení pro přímé zhotovení tiskových forem s využitím příslušných software a norem 3 Nutné
m16.B.2025 Zhotovování kontrolního náhledu a verifikovaného nátisku pomocí laserových, inkjetových tiskáren a velkoplošných plotterů pro kontrolu výstupů předtiskové přípravy 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0001 integrované zpracování obrazu a textu 4 Výhodné
m16._.0007 sazba textu a jeho úprava 4 Výhodné
m16._.0062 typografická úprava textu 4 Výhodné
m16._.0013 počítačové zpracování digitální fotografie 3 Výhodné
m16._.0021 polygrafické materiály 4 Nutné
m16._.0035 polygrafická montáž 4 Výhodné
m16._.0032 technologie zhotovování tiskových forem 3 Nutné
m16._.0003 tisk na polygrafických strojích 3 Nutné
m16._.0052 normy jakosti a kvality v polygrafii 4 Nutné
m16._.0098 koordinace a kalibrace přístrojů 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Kožní prekancerozy.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.