Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 25511

Kartograf specialista

Kartograf specialista koordinuje a zajišťuje tvorbu koncepcí v oblasti kartografických děl a vytváří dlouhodobé programy rozvoje s ohledem na meziresortní i mezinárodní spolupráci.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: geodézie a kartografie
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Cartographer, Tvůrce map
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní metodická činnost při usměrňování a koordinaci složitých kartografických výkonů.
 • Tvorba koncepce rozvoje státního mapového díla a jeho jednotlivých komponentů.
 • Tvorba technických a normativních předpisů pro činnosti spojené s rozvojem kartografie.
 • Zajišťování úkolů vyplývající z mezinárodní spolupráce a standardizace v oblasti kartografie.
 • Zajišťování rozvoje automatizovaných systémů v geodézii, geografii a kartografii s celostátním a mezinárodním významem.
 • Koordinace výkonu státní správy při správě základního státního mapového díla ČR nebo jiných bází kartografických dat.
 • Koordinace, řízení a kontrola kartografických prací na rozsáhlých kartografických projektech.
 • Správa automatizovaných systémů kartografie s celostátním významem.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21650 - Kartografové a zeměměřiči
 • 2165 - Kartografové a zeměměřiči

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kartografové a zeměměřiči (CZ-ISCO 2165)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 36 060 Kč 41 199 Kč 49 477 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 559 Kč 32 711 Kč 41 680 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 286 Kč 38 979 Kč 46 978 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2165 Kartografové a zeměměřiči 39 372 Kč 36 602 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2165 Kartografové a zeměměřiči http://data.europa.eu/esco/isco/C2165

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru kartografie 1302T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru geodézie a kartografie 3646T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru geografie 1301T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g15.D.8013 Vedení dokumentace o provádění náročných kartografických prací a prací v předepsaných disciplínách kartografie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.1011 Plnění odborných úkolů v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti kartografie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.2012 Zpracování programů, koncepce a metodik rozvoje v oblasti kartografie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.2016 Zpracování technických a normativních předpisů v oblasti kartografie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.7011 Koordinace, řízení a kontrola náročných kartografických prací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.7013 Zajišťování rozvoje automatizovaných systémů v kartografii s celostátním a mezinárodním významem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.Z.2011 Koordinace výkonů státní správy při správě základního státního mapového díla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.Z.4012 Správa automatizovaných kartografických systémů s celostátním významem 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0015 správní právo, správní řád 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0001 kartografie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0002 topografie - místopis 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j15._.0000 geografie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0009 geografické informační systémy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0010 kartografické informační systémy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0014 metody a postupy zpracování geografických dat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0015 metody a postupy zpracování kartografických dat 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.