Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30971

Inženýr chemie technolog

Inženýr chemie technolog komplexně zajišťuje technologickou přípravu a realizaci nejsložitějších a nejnáročnějších chemických výrob a chemických provozů.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Vedoucí technolog, Inženýr technologie, Technolog výroby, Vedoucí technologie, Manager technologie, Pracovník pro spolupráci s dodavateli, Chemical industry technologist
Nadřízené povolání: Inženýr chemie
Příbuzné specializace: Inženýr chemie produktmanažer, Inženýr chemie výzkumný a vývojový pracovník, Inženýr chemie procesní inženýr, Inženýr chemie analytik, Inženýr chemie pro environment, Inženýr chemie manažer provozu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajištění a organizace technologické přípravy chemické výroby.
 • Určení technologie a technologických změn výrobních procesů.
 • Řízení činnosti při stanovování technologických postupů složitých výrobních procesů.
 • Navrhování nejefektivnějších způsobů volby zdrojů, technických prostředků, materiálů, organizace, uspořádání chemické výroby, toku materiálu, návaznosti pracovišť.
 • Zpracování technologických předpisů, stanovení norem spotřeby, práce, kapacitních norem a podkladů pro cenové kalkulace.
 • Ověření nových postupů, spolupráce na realizaci technologických změn a inovačních aktivit.
 • Spolupráce na řízení jakosti produkce chemické výroby.
 • Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrh opatření na jejich eliminaci či odstranění.
 • Řízení technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových výrobků.
 • Koordinace činnosti diplomovaných chemických techniků technologů.
 • Školení obsluhujícího personálu v případě inovace technologie.
 • Aktualizace obsahu technické a provozní dokumentace, vedení záznamů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21453 - Chemičtí inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech
 • 2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech (CZ-ISCO 2145)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 47 138 Kč 67 346 Kč 81 240 Kč - - -
Plzeňský kraj 37 315 Kč 49 723 Kč 86 408 Kč - - -
Karlovarský kraj 36 338 Kč 56 669 Kč 92 013 Kč - - -
Ústecký kraj 34 226 Kč 52 887 Kč 88 080 Kč - - -
Liberecký kraj 33 884 Kč 43 385 Kč 66 920 Kč - - -
Královéhradecký kraj 34 561 Kč 46 671 Kč 73 068 Kč - - -
Pardubický kraj 37 109 Kč 45 578 Kč 72 015 Kč - - -
Jihomoravský kraj 39 405 Kč 60 150 Kč 95 608 Kč - - -
Olomoucký kraj 32 456 Kč 45 320 Kč 72 516 Kč - - -
Zlínský kraj 33 504 Kč 51 244 Kč 78 246 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 36 652 Kč 52 874 Kč 77 080 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 57 047 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2145 Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C2145

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a technická chemie 2802T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemické a procesní inženýrství 2807T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů 2808T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory 14xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie potravin 2901T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.D.8009 Vedení komplexní technologické dokumentace chemických výrob 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.Z.1002 Organizování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek chemické výroby nebo provozních procesů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.Z.1005 Řízení komplexní specifikace množství a druhů materiálů, kontroly jakosti a technických zkoušek v chemických výrobách 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.Z.1009 Řízení zpracovávání komplexních technologických podkladů chemických výrob, podkladů pro normotvornou, plánovací, marketingovou a obchodní činnost apod. 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.2029 Stanovování způsobu kontrol jakosti a technických zkoušek v chemické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.2036 Zajišťování a organizování technologické přípravy kontinuálních chemických výrob 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.2039 Zajišťování technologických změn v chemické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.3017 Ověřování a provozní zkoušky nových technologií, surovin a pracovních postupů v chemické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.7006 Vývoj nových technologií v chemické výrobě a stanovování způsobů jejich použití 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.C.2003 Zabezpečování (popř. osobní provádění) školení obsluh technických zařízení a strojů v chemické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52.D.6017 Analýza anomálií v technologickém procesu, identifikace příčin a návrh opatření pro eliminaci či odstranění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f21._.0024 příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j12._.0022 metody vyhodnocování statistických průzkumů, datová analýza 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j14._.0001 anorganická chemie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0002 organická chemie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0002 laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e54._.0011 technologie výroby plastových materiálů a výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e54._.0012 technologie výroby a zpracování chemických vláken 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e53._.0013 technologie výroby farmaceutik 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0014 technologie výroby tuků a kosmetiky 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0015 technologie výroby tálového oleje, droždí a dalších vedlejších produktů papírenské výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0016 technologie výroby stavebních hmot, směsí a polotovarů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e51._.0017 technologie zpracování ropy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0032 zacházení s jedy a žíravinami 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e51._.0004 technologie výroby výbušin 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0028 technologie zpracování chemické kameniny 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e54._.0027 technologie výroby asfaltových izolačních pásů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e54._.0022 technologie výroby gumárenských výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e54._.0003 gumárenské suroviny 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.