Typ JP ID
Specializace 101772

Lesní technik myslivec

Lesní technik myslivec zajišťuje myslivecké hospodaření ve svěřené honitbě, bažantnici nebo oboře.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Oborník, Bažantník
Nadřízené povolání: Lesní technik lesník
Příbuzné specializace: Lesní technik školkař, Lesní technik taxátor, Lesní technik lesník pro pěstební činnost, Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví, Lesní technik lesník pro těžební činnost
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizování a zajišťování péče o chovanou zvěř a realizaci lovu či odchytu zvěře.
 • Nákup, prodej a odchov živé zvěře, zajišťování karantény zvěře.
 • Poskytování soustavné péče o chovanou zvěř.
 • Zajišťování krmiv a minerálních přípravků.
 • Uplatňování chovatelských zásad v chovu zvěře.
 • Sledování zdravotního stavu zvěře.
 • Zajišťování veterinárního dozoru.
 • Zpracování nabídek odlovu chované zvěře.
 • Realizace lovu či odchytu živé zvěře v odchytovém zařízení.
 • Provádění průběžného odstřelu chované zvěře.
 • Ošetřování, skladování a expedice ulovené zvěře a zvěřiny, její prodej a fakturace.
 • Určování věku, pohlaví a chovné hodnoty živé a ulovené zvěře.
 • Preparace, úprava a hodnocení trofejí ulovené zvěře.
 • Provádění ochrany lesa proti škodám zvěří.
 • Stavba a údržba mysliveckých a dalších zařízení.
 • Zřizování a obdělávání políček, zvyšování úživnosti pro zvěř.
 • Obsluha mechanizačních prostředků potřebných k zajištění provozu myslivosti.
 • Kontrola dodržování pracovní kázně podřízených zaměstnanců.
 • Plánování mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké statistiky a evidence pro provozovatele honitby a státní správu.

CZ-ISCO

 • 31430 - Technici v oblasti lesnictví a myslivosti
 • 3143 - Technici v oblasti lesnictví a myslivosti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti lesnictví a myslivosti (CZ-ISCO 3143)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 27 984 Kč 38 122 Kč 45 249 Kč - - -
Plzeňský kraj 29 495 Kč 40 940 Kč 71 093 Kč - - -
Ústecký kraj 30 607 Kč 38 085 Kč 44 994 Kč - - -
Liberecký kraj 29 588 Kč 42 927 Kč 52 565 Kč - - -
Kraj Vysočina 30 555 Kč 37 029 Kč 63 868 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 367 Kč 34 910 Kč 41 484 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3143 Technici v oblasti lesnictví a myslivosti 32 376 Kč 35 837 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž prachem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesnictví 41-46-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství 4146M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesní hospodářství 4146L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxM
KKOV Bakalářský studijní program v oboru lesnictví 4132R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Lesní technik myslivec / technička myslivkyně (41-056-M)

Legislativní požadavky

 • doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • doporučené - Řízení traktorů - řidičský průkaz sk. T podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • povinné - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
 • doporučené - Činnosti odborného lesního hospodáře - kvalifikace podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů a vyhlášky č.100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
 • povinné - Odborná myslivecká zkouška nebo zkouška pro myslivecké hospodáře podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti a vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.E.2512 Plánování mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké statistiky a evidence 4 Nutné
c14.D.5011 Sčítání stavů zvěře 4 Nutné
c14.E.3021 Ovládání běžných způsobů lovu odstřelem a odchytem, zajištění činností loveckého průvodce 4 Nutné
c14.A.6052 Ošetřování, skladování a expedice ulovené zvěře 4 Nutné
c14.A.2001 Preparace, úprava a hodnocení trofejí ulovené zvěře 4 Nutné
c14.D.3230 Určování věku, pohlaví a chovné hodnoty živé a ulovené zvěře 4 Nutné
c14.A.8013 Stavba a údržba jednoduchých typů mysliveckých a lesnických zařízení 4 Nutné
c14.A.8011 Příprava a dávkování krmiva pro zvěř 4 Nutné
c14.A.8031 Praktická aplikace základní veterinární péče 4 Nutné
c14.Z.5550 Plánování a příprava lovu 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0004 myslivecký chov zvěře 4 Nutné
c16._.0003 choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení 4 Nutné
c14._.0051 organizace, řízení, evidence a kontrola mysliveckého a lesního hospodaření 4 Nutné
c14._.0052 metodika a zásady mysliveckého chovu zvěře, péče o biotopy zvěře a zlepšování úživnosti honiteb 4 Nutné
c14._.0053 zoologie a etologie zvěře a volně žijících živočichů 3 Nutné
c14._.0054 legislativa mysliveckého a lesního hospodářství a předpisů souvisejících 5 Nutné
c14._.0055 lovecké střelectví 3 Nutné
c14._.0079 systém myslivosti 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.