Typ JP ID
Specializace 102287

Knihovník akvizitér

Knihovník akvizitér zajišťuje všechny procesy akvizice dokumentů v souladu s definovaným plánem doplňování fondu, a to pro všechny způsoby získávání dokumentů. Zabezpečuje a provádí základní vstupní zpracování dokumentů, sleduje statistické ukazatele spojené s touto činností.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: knihovnictví, archivnictví
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Akviziční pracovník, Akvizitátor, Acquisition Librarian
Nadřízené povolání: Knihovník
Příbuzné specializace: Knihovník v knihovně pro děti, Knihovník v přímých službách, Referenční knihovník, Knihovník pracovník správy fondů, Knihovník katalogizátor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Základní analýza, obsahové a druhové profilování fondu, tvorba krátkodobých plánů doplňování.
 • Zajišťování dokumentů především domácí provenience, sledování nabídek, edičních plánů.
 • Výběr dokumentů, příprava pro nákupní komisi, kontrola duplicity.
 • Vytvoření objednávek především českých dokumentů včetně návazné agendy, urgencí a vyřizování reklamací.
 • Vstupní zpracování, kontrola dokumentů, zpracování minimálního záznamu, vytvoření záznamu o knihovních jednotkách, adjustace, elektronické zabezpečení.
 • Vedení základní majetkové evidence, přírůstkových seznamů a seznamu úbytků.
 • Vedení kartotéky deziderát.
 • Zajištění podkladů finančních transakcí, kontrola faktur, objednávek.
 • Vedení agendy výměny publikací.
 • Vedení agendy darů, návazné agendy, kontrola duplicity, korespondence s dárci.
 • Vedení základní agendy povinného výtisku.
 • Vedení agendy nepovinných regionálních výtisků.
 • Sledování a tvorba základních statistických ukazatelů.
 • Manipulační manuální práce s dokumenty.
 • Komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovně

CZ-ISCO

 • 44110 - Knihovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Knihovníci (CZ-ISCO 4411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 20 528 Kč 26 526 Kč 37 752 Kč
Středočeský kraj - - - 18 961 Kč 23 934 Kč 28 321 Kč
Jihočeský kraj - - - 18 603 Kč 23 271 Kč 28 971 Kč
Plzeňský kraj - - - 19 834 Kč 23 874 Kč 29 930 Kč
Karlovarský kraj - - - 17 917 Kč 22 751 Kč 28 353 Kč
Ústecký kraj - - - 17 982 Kč 23 423 Kč 30 400 Kč
Liberecký kraj - - - 18 473 Kč 22 183 Kč 29 508 Kč
Královéhradecký kraj - - - 18 254 Kč 24 056 Kč 30 257 Kč
Pardubický kraj - - - 19 030 Kč 22 939 Kč 27 437 Kč
Kraj Vysočina - - - 18 385 Kč 22 075 Kč 28 662 Kč
Jihomoravský kraj - - - 17 813 Kč 23 665 Kč 31 578 Kč
Olomoucký kraj - - - 17 126 Kč 22 192 Kč 27 603 Kč
Zlínský kraj - - - 18 178 Kč 22 525 Kč 29 366 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 19 558 Kč 23 909 Kč 30 027 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4411 Knihovníci - 23 944 Kč

Příklady prací

Příklady prací z veřejného sektoru Platová třída
Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a regionální působností. 8
Zajišťování vnitrostátních meziknihovních služeb v knihovnách s lokální působností. 8
Knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby v knihovnách s lokální působností. 8
Základní informační služby v knihovnách s lokální působností. 7
Samostatné zajišťování chodu knihovny s univerzálním fondem a lokální působností. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Informační služby 72-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru informační služby, knihovnictví 7241M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru publicistika 7242M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví 6643M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Knihovník akvizitér (72-002-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22._.0009 akvizice dokumentů 4 Nutné
m22._.0001 knihovnické a informační služby 4 Nutné
m22._.0002 státní informační a kulturní politika, informační procesy, instituce v informační oblasti 4 Nutné
m22._.0003 normy, standardy a metody zpracování knihovních fondů (AACR, MARC /UNIMARC, Konspektus ad.) 4 Nutné
m22._.0004 automatizované knihovní systémy české i zahraniční 4 Nutné
m22._.0006 informační potřeby a bariéry 4 Nutné
m22._.0012 profilování, budování, zpracovávání a katalogizace informačních, knihovnických a archívních fondů 4 Nutné
m22._.0008 organizace a ochrana knihovního fondu 4 Nutné
m22._.0014 elektronické informační zdroje a nástroje 4 Nutné
m22._.0021 metody zpracovávání rešerší 4 Nutné
m22._.0031 pravidla ochrany osobních údajů, autorské právo v ČR a zahraničí 4 Nutné
m22._.0032 vývoj písemnictví, psacích látek a potřeb, dějiny knihy a knihovnictví 4 Výhodné
j22._.0016 počítačové zpracování textů a tabulek 4 Nutné
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 Nutné
m22._.0007 formy a metody individuální a kolektivní práce s uživatelem knihovnických a informačních služeb 3 Výhodné
m22._.0005 principy digitalizace dokumentů a knihovních fondů 3 Výhodné
h11._.0006 marketing a marketingová komunikace 4 Výhodné
j34._.0012 literatura 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22.D.1011 Orientace v nakladatelské politice v ČR a zahraničí 4 Nutné
m22.D.1012 Orientace v aktuálně vydávaných titulech 4 Nutné
m22.D.1013 Orientace v základních elektronických informačních zdrojích 4 Nutné
m22.D.6001 Poskytování bibliografických a rešeršních služeb v knihovnách s lokální a regionální působností 4 Nutné
m22.D.6009 Formální a obsahová analýza textu 4 Nutné
m22.D.8005 Vyhledávání bibliografických a faktografických informací, jejich ověřování a správa bází dat 4 Nutné
m22.D.8011 Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností 4 Nutné
m22.D.8018 Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech 4 Nutné
m22.D.9001 Zpracování jmenného katalogizačního záznamu dle platných standardů 4 Nutné
m22.C.1001 Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách 4 Nutné