Typ JP ID
Povolání 100267

Pokrývač

Pokrývač pokládá a opravuje krytiny střech, opravuje střešní konstrukce, prování tepelné izolace a hydroizolace střešního pláště a osazuje střešní okna a prostupy.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení stavebních výkresů a technické dokumentace pro pokrývání střešních konstrukcí.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků, materiálů a metod s ohledem na druh střešní konstrukce a vhodnosti podkladu pod krytinou.
 • Výpočet ploch střech a výpočet spotřeby krytin, izolačních a spojovacích materiálů.
 • Upravování a opravování podkladu pod střešní krytiny.
 • Montáž, demontáž a opravy střešních krytin dle technologických postupů a s ohledem na druh použité krytiny a typ střešní konstrukce.
 • Montáž střešních oken a střešních prostupů.
 • Ruční rozebírání, vytřiďování a opravy skládaných krytin všech druhů.
 • Ruční a strojní upravování rozměrů a tvarů krytin.
 • Zhotovování jednoduchých pracovních a ochranných lešení.
 • Zhotovování tepelných izolací a hydroizolací střešního pláště.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a prevence při práci ve výškách.

CZ-ISCO

 • 71210 - Pokrývači
 • 7121 - Pokrývači

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Pokrývač 36-69-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru pokrývač, pokrývačské práce 3669H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Pokrývačské práce 36-69-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru pokrývač, pokrývačské práce 3669E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin (36-030-H)
 • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových (36-067-H)
 • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových (36-068-H)
 • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin tvarově složitých střech (36-031-H)
 • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin střech historických budov (36-032-H)
 • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových (36-121-H)
 • Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin z přírodní břidlice (36-069-H)
 • Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami vláknocementovými (36-123-H)
 • Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami z přírodní břidlice (36-070-H)
 • Pokrývač/pokrývačka krytí střech složitých tvarů krytinami pálenými a betonovými (36-122-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.3087 Ruční rozebírání a opravy krytin střech všech druhů s vytřiďováním a prozatímní pokrývání střech taškami 3 Nutné
g11.A.1070 Zhotovování tepelných izolací střešního pláště 3 Nutné
g11.D.1040 Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáže, demontáže a údržbu pokrývačských konstrukcí 3 Nutné
g11.D.1074 Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty 3 Nutné
g11.D.4056 Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů 3 Nutné
g11.A.3010 Zhotovování pracovních a ochranných lešení a vytyčování ochranného pásma 3 Nutné
g11.A.3030 Montáž střešních oken a střešních výstupů 3 Nutné
g11.A.1050 Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny 3 Nutné
g11.A.1055 Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy střešního pláště sklonitých střech z fólií a asfaltových pásů 3 Nutné
g11.A.1059 Upravování rozměru a tvaru krytin, břidlicových kamenů a izolačních materiálů ručním a mechanizovaným nářadím a strojně 3 Nutné
g11.D.2016 Návrh pracovního postupu montáže a oprav krytin střešních konstrukcí 3 Nutné
l24.A.5010 Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách 3 Nutné
g11.A.1231 Montáž, demontáž a opravy všech druhů střešních krytin 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0076 technologie provádění stavebních izolací 3 Výhodné
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0015 střešní konstrukce 3 Nutné
g11._.0026 střešní krytiny 3 Nutné
g11._.0036 technologie pokrývačských prací 3 Nutné
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0021 stavební materiály a jejich vlastnosti 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf