Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 7601

Preparátor restaurátor

Preparátor restaurátor zabezpečuje nejsložitější preparátorské činnosti.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Nadřízené povolání: Konzervátor a restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl
Příbuzné specializace: Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve dřevě, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl ve skle, keramice a porcelánu, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kovu, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl z papíru, pergamenu a kůže, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v textilu, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých děl v kameni, Restaurátor uměleckořemeslných a uměleckých malířských děl
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní ochrana přírodnin před vlivy prostředí a odborné ošetřování přírodnin.
 • Náročný odborný průzkum stavu sbírek přírodnin.
 • Provádění velmi složitých preparací (konzervace).
 • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
 • Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru preparátorství s aplikací výsledků základního výzkumu.
 • Zpracování zpráv včetně dokumentace, doporučení následné péče a ochrany, interpretace dosažených výsledků.

CZ-ISCO

 • 26514 - Umělečtí konzervátoři, restaurátoři a preparátoři
 • 2651 - Výtvarní umělci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Výtvarní umělci (CZ-ISCO 2651)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 482 Kč 38 812 Kč 54 748 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2651 Výtvarní umělci 37 692 Kč 33 161 Kč
26514 Umělečtí konzervátoři, restaurátoři a preparátoři - 32 208 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2651 Výtvarní umělci http://data.europa.eu/esco/isco/C2651

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Konzervátorství a restaurátorství 82-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru konzervátorství a restaurátorství 8242N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie 4302R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru biologie 1501R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13.D.9190 Zpracování restaurátorských zpráv včetně dokumentace a interpretace dosažených výsledků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.6150 Zpracování komplexních analýz a koncepcí v oboru preparátorství s aplikací výsledků základního výzkumu. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.6159 Odborný průzkum stavu sbírek přírodnin. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.D.2550 Navrhování a ověřování nových metod restaurování, konzervování a preparace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.1159 Komplexní ochrana přírodnin před vlivy prostředí a odborné ošetřování přírodnin. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.1950 Provádění složitých preparací. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m11.A.2450 Provádění složitých konzervačních prací. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13._.0021 postupy konzervování a preparování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0032 ochrana a ošetřování přírodnin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0041 paleontologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.