Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103290

Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice

Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice zajišťuje přípravu, realizaci a posuzování investic zaměřených na rozvoj energetiky.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: výroba elektrické energie
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Manažer plánování v energetice, Diplomovaný technik energetik technik investic a engineeringu, Koordinátor investic v energetice
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Zpracovávání investičních záměrů v energetice.
 • Zpracování finančních rozpočtů a plánů investic projektových nebo investičních akcí.
 • Jednání se zpracovateli projektové dokumentace, odbornými útvary, správními a jinými orgány a organizacemi.
 • Příprava a kompletace smluvních a jiných dokumentů pro jednotlivé akce v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Zajišťování nezbytných povolení a stanovisek státních orgánů, orgánů samosprávy a dalších dokumentů vyplývajících z legislativy ČR a EU.
 • Organizování účastníků investičních akcí.
 • Vykonávání stavebního dozoru investora v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem organizace.
 • Kontrola investičních dodávek energetických zařízení a systémů, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21517 - Inženýři energetici výroby energie
 • 2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 263 Kč 62 124 Kč 102 138 Kč - - -
Středočeský kraj 39 796 Kč 62 889 Kč 99 289 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 523 Kč 65 651 Kč 111 552 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 011 Kč 52 934 Kč 78 124 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 749 Kč 50 811 Kč 81 311 Kč - - -
Ústecký kraj 35 403 Kč 58 659 Kč 92 827 Kč - - -
Královéhradecký kraj 37 700 Kč 50 772 Kč 80 840 Kč - - -
Pardubický kraj 37 851 Kč 55 469 Kč 94 954 Kč - - -
Kraj Vysočina 48 349 Kč 75 572 Kč 126 384 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 047 Kč 49 491 Kč 85 722 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 097 Kč 44 431 Kč 71 993 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 838 Kč 48 946 Kč 75 886 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 57 070 Kč 42 816 Kč
21517 Inženýři energetici výroby energie 85 837 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C2151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru energetika 3907R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642R

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.C.2092 Zajišťování povolení a dalších podkladů v oblasti energetiky od orgánů státní správy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.6321 Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti energetických zařízení a systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.8211 Vedení technické dokumentace v energetice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.8092 Příprava a kompletace smluvních a jiných dokumentů pro jednotlivé akce v oblasti energetických zařízení a systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.2721 Plánování investičních procesů v oblasti energetických zařízení a systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.2731 Stanovování způsobů realizace investic v oblasti energetických zařízení a systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.3825 Kontrola investičních dodávek energetických zařízení a systémů, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.C.2092 Organizování účastníků investičních akcí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.1108 Analýza stavu a technických řešení energetických zařízení a distribuční elektrické sítě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.1110 Zpracovávání finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí v energetice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82.D.1112 Realizace výběrových řízení pro dodavatele investic v energetice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0071 druhy energie, jejich přenos, využívání, ztráty, účinnost 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0072 zařízení a systémy pro výrobu a rozvod tepla a jejich provoz 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e82._.0073 zařízení a systémy pro výrobu elektrické energie a jejich provoz 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0074 reaktorové bloky a další zařízení a systémy v jaderných elektrárnách a jejich provoz 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e82._.0078 systémy a standardy jakosti a kvality v energetice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0012 venkovní elektrická vedení 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i32._.0004 ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0076 zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0006 vnitřní rozvody 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0001 předpisy a technické normy v energetice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e82._.0005 dokumentace investičních záměrů v energetice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.