Typ JP ID
Specializace 102719

Montér kovových stavebních konstrukcí

Montér kovových stavebních konstrukcí provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů kovových stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Strojní mechanik, Zámečník
Nadřízené povolání: Montér stavebních konstrukcí
Příbuzné specializace: Montér betonových stavebních konstrukcí, Montér dřevěných stavebních konstrukcí, Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží kovových stavebních konstrukcí.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných kovových stavebních konstrukcí.
 • Osazování prefabrikovaných dílců a jednotlivých konstrukčních prvků kovových stavebních konstrukcí.
 • Spojování jednotlivých konstrukčních prvků kovových stavebních konstrukcí.
 • Montáž a demontáž kovových stavebních konstrukcí z jednotlivých konstrukčních prvků.
 • Provádění oprav a obnovy kovových stavebních konstrukcí.
 • Provádění protikorozní ochrany.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky kovových stavebních konstrukcí.
 • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

CZ-ISCO

 • 72140 - Montéři kovových konstrukcí
 • 7214 - Montéři kovových konstrukcí

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Montéři kovových konstrukcí (CZ-ISCO 7214)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 23 356 Kč 30 805 Kč 48 317 Kč - - -
Plzeňský kraj 21 164 Kč 26 484 Kč 36 167 Kč - - -
Pardubický kraj 22 705 Kč 28 171 Kč 31 977 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7214 Montéři kovových konstrukcí 26 543 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Montáž kovových dílců o mimořádných hmotnostech a délkách. 5
Spojování dílců kovových konstrukčních prvků za pomocí šroubů a nýtů. 4
Demontáž ocelové konstrukce řezání kyslíkem. 4
Spojování dílců kovových konstrukčních prvků svařováním. 4
Montáž a osazování sloupů a stožárů. 3
Vázání břemen pro přepravu zdvihacím zařízením. 3
Montáž a osazování stropních nosníků, překladů, panelů, dílců pro opláštění budov a podobných součástí a celků z kovových materiálů. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Práce ve výškách x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér kovových stavebních konstrukcí (36-094-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2001/45/ES

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Obsluha zdvihací pracovní plošiny odborná způsobilost podle ČSN ISO 18878
 • doporučené - Podpěrná lešení podle ČSN EN 12812
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • povinné - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 0
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 0
a04 Flexibilita 0
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 0
a11 Aktivní přístup 0
a12 Zvládání zátěže 0
a13 Objevování a orientace v informacích 0
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g12._.0069 stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace 3 Nutné
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0019 ocelové konstrukce pro různé druhy objektů a zařízení 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
g11._.0007 stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály 3 Nutné
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0057 předpisy a technické normy ve stavebnictví 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.3037 Montáž prefabrikovaných dílců věžových domů, svařování oceli s různými profily při montáží konstrukcí ze železobetonu 3 Nutné
g13.A.3003 Spojování kovových materiálů a plastů 3 Nutné
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 3 Nutné
g11.B.5002 Ovládání zdvihacích a montážních prostředků 3 Nutné
g11.A.6226 Příprava a montáž kovových konstrukčních prvků do technologických celků dle technické dokumentace 3 Nutné
g11.A.6228 Provádění protikorozní a protipožární ochrany montovaných celků 3 Nutné
g11.D.1439 Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží kovových stavebních konstrukcí 3 Nutné
g11.D.1438 Provádění kontrolního měření a funkčních zkoušek stavebních konstrukcí 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.