Typ JP ID
Specializace 102719

Montér kovových stavebních konstrukcí

Montér kovových stavebních konstrukcí provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů kovových stavebních konstrukcí dle předepsaných technologických postupů.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Strojní mechanik, Zámečník
Nadřízené povolání: Montér stavebních konstrukcí
Příbuzné specializace: Montér betonových stavebních konstrukcí, Montér dřevěných stavebních konstrukcí, Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží kovových stavebních konstrukcí.
 • Zaměření a vytyčení polohy montovaných kovových stavebních konstrukcí.
 • Osazování prefabrikovaných dílců a jednotlivých konstrukčních prvků kovových stavebních konstrukcí.
 • Spojování jednotlivých konstrukčních prvků kovových stavebních konstrukcí.
 • Montáž a demontáž kovových stavebních konstrukcí z jednotlivých konstrukčních prvků.
 • Provádění oprav a obnovy kovových stavebních konstrukcí.
 • Provádění protikorozní ochrany.
 • Kontrolní měření a funkční zkoušky kovových stavebních konstrukcí.
 • Obsluha stavebních strojů a zařízení v rozsahu získaných oprávnění.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montážní práce.

CZ-ISCO

 • 72140 - Montéři kovových konstrukcí
 • 7214 - Montéři kovových konstrukcí

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Montéři kovových konstrukcí (CZ-ISCO 7214)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj 17 042 Kč 23 360 Kč 34 446 Kč - - -
Olomoucký kraj 26 661 Kč 30 804 Kč 35 295 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 486 Kč 31 596 Kč 50 465 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7214 Montéři kovových konstrukcí 31 314 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Práce ve výškách x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér/montérka kovových stavebních konstrukcí (36-094-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2001/45/ES

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Obsluha zdvihací pracovní plošiny odborná způsobilost podle ČSN ISO
 • doporučené - Podpěrná lešení podle ČSN EN 12812
 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • povinné - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.3037 Montáž prefabrikovaných dílců věžových domů, svařování oceli s různými profily při montáží konstrukcí ze železobetonu 3 Nutné
g13.A.3003 Spojování kovových materiálů a plastů 3 Nutné
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 3 Nutné
g11.B.5002 Ovládání zdvihacích a montážních prostředků 3 Nutné
g11.A.6226 Příprava a montáž kovových konstrukčních prvků do technologických celků dle technické dokumentace 3 Nutné
g11.A.6228 Provádění protikorozní a protipožární ochrany montovaných celků 3 Nutné
g11.D.1439 Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží kovových stavebních konstrukcí 3 Nutné
g11.D.1438 Provádění kontrolního měření a funkčních zkoušek stavebních konstrukcí 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g12._.0069 stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace 3 Nutné
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0019 ocelové konstrukce pro různé druhy objektů a zařízení 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
g11._.0007 stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály 3 Nutné
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0057 předpisy a technické normy ve stavebnictví 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 0
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.