Typ JP ID
Specializace 102077

Operátor parních energetických zařízení

Operátor parních energetických zařízení provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů parních kotlů na tuhá, kapalná nebo pevná paliva se jmenovitým tepelným výkonem nad 35 MW

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: výroba a distribuce tepelné energie
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Firer
Nadřízené povolání: Operátor energetických zařízení
Příbuzné specializace: Revizní technik nízkotlakých kotelen, Operátor horkovodních energetických zařízení
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha a řízení provozu parních kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nad 35 MW
 • Obsluha a řízení vysokotlakových napájecích stanic
 • Obsluha a řízení redukčních a výměníkových stanic
 • Obsluha a řízení kondenzací
 • Obsluha a řízení odsiřovacích zařízení
 • Kontrola údajů měřicích přístrojů
 • Kontrola údajů regulačních přístrojů
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu zařízení
 • Vedení dokumentace o údržbě a opravách technologického zařízení

CZ-ISCO

 • 81822 - Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)
 • 8182 - Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení (CZ-ISCO 8182)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 872 Kč 33 472 Kč 47 159 Kč 20 523 Kč 26 355 Kč 37 125 Kč
Středočeský kraj - - - 16 483 Kč 25 026 Kč 35 160 Kč
Plzeňský kraj - - - 20 122 Kč 30 571 Kč 35 431 Kč
Ústecký kraj 24 626 Kč 37 997 Kč 45 570 Kč - - -
Královéhradecký kraj 20 622 Kč 33 919 Kč 51 778 Kč 20 583 Kč 28 827 Kč 39 152 Kč
Pardubický kraj 24 081 Kč 31 211 Kč 41 901 Kč 17 920 Kč 22 906 Kč 33 750 Kč
Kraj Vysočina 23 223 Kč 31 413 Kč 41 069 Kč 20 012 Kč 25 219 Kč 29 845 Kč
Jihomoravský kraj 17 155 Kč 33 668 Kč 41 412 Kč 19 887 Kč 25 779 Kč 31 807 Kč
Olomoucký kraj - - - 20 976 Kč 22 858 Kč 28 368 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 18 693 Kč 25 211 Kč 30 884 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8182 Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení 33 323 Kč 26 831 Kč
81822 Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv) 32 995 Kč 26 673 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Obsluha jednoho nebo více parních kotlů o výkonu jednoho kotle nad 35 MW 3
Řízení činností obsluh elektrárenských výrobních bloků a navazujících technologických úseků. 3
Vedení technické a provozní dokumentace o provozu, údržbě a opravách elektrárenských výrobních bloků a navazujících technologických úseků. 3
Zajišťování provozu výrobního bloku v elektrárně v souladu s operativními dispečerskými plány. 3
Zajišťování provozu výrobních dvojbloků a návazných technologických úseků. 3
Kontrola provozu technologických úseků navazujících na elektrárenské výrobní bloky a rozhodování o potřebných zásazích. 3
Řízení činností při likvidaci poruch a mimořádných stavů výrobních bloků. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž chladem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK

Legislativní požadavky

 • povinné - Montáž a opravy plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g13._.0081 principy obsluhy kotelen a dalších tlakových zařízení 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.B.3023 Obsluha řízení provozu a kontrola činnosti úseků v teplárnách, redukčních a výměníkových stanicích 4 Nutné
e82.B.3024 Obsluha a kontrola činnosti různých druhů kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.