Typ JP ID
Povolání 102662

Vedoucí bioplynové stanice

Vedoucí bioplynové stanice řídí provoz bioplynové stanice, proces výroby a emisi konečných produktů – elektrické energie, plynu a tepla, včetně výběru vstupních surovin a volby nejvhodnějších výrobních postupů.

Odborný směr: Energetika
Odborný podsměr: distribuce plynných paliv
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Manažer bioplynové stanice
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení operací a práce s jednotlivými technologiemi na bioplynové stanici.
 • Optimalizace ekonomické efektivnosti výroby na bioplynové stanici.
 • Řízení jednotlivých směn zaměstnanců bioplynové stanice.
 • Zavádění nových výrobních postupů na bioplynové stanici.
 • Řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • Řízení dodávky a zásob surovin a produktů.
 • Řízení investic a oprav zařízení na bioplynové stanici.
 • Zajištění odpovídající kvality produkce biopaliv.
 • Předcházení vzniku možných problémů (havárií) a jejich řešení.
 • Zajišťování bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí při provozování bioplynové stanice.
 • Vedení technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21518 - Inženýři energetici distribuce energie
 • 2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 263 Kč 62 124 Kč 102 138 Kč - - -
Středočeský kraj 39 796 Kč 62 889 Kč 99 289 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 523 Kč 65 651 Kč 111 552 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 011 Kč 52 934 Kč 78 124 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 749 Kč 50 811 Kč 81 311 Kč - - -
Ústecký kraj 35 403 Kč 58 659 Kč 92 827 Kč - - -
Královéhradecký kraj 37 700 Kč 50 772 Kč 80 840 Kč - - -
Pardubický kraj 37 851 Kč 55 469 Kč 94 954 Kč - - -
Kraj Vysočina 48 349 Kč 75 572 Kč 126 384 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 047 Kč 49 491 Kč 85 722 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 097 Kč 44 431 Kč 71 993 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 838 Kč 48 946 Kč 75 886 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 57 070 Kč 42 816 Kč
21518 Inženýři energetici distribuce energie 64 376 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Poradenství v oblasti výroby a zpracování bioplynu. 9
Zajišťování investic, oprav a údržby zařízení bioplynové stanice pro prodloužení její provozuschopnosti a snížení emisí konečných produktů. 9
Zajišťování a řízení smluvních vztahů s dodavateli a odběrateli v oblasti odběrů a dodávek služeb a energií. 9
Zajištění legislativních a dalších povinných administrativních požadavků. 8
Navrhování preventivních opatření včetně tvorby havarijních plánů pro případ havárií na bioplynové stanici. 8
Komunikace s nadřízenými a dozorujícími orgány provozovatele a státní správy. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví 36-41-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru chemie a technologie paliv 2811R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zemědělství 4131R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru strojírenská technologie 2303R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vedoucí bioplynové stanice (23-076-R)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e82.D.8211 Vedení technické dokumentace v energetice 6 Nutné
f11.B.1112 Obsluha zařízení bioplynové stanice 6 Výhodné
f11.Z.1101 Řízení zásob, hodnocení kvality a zpracování surovin pro výrobu bioplynu 6 Nutné
f11.Z.1102 Řízení kvality výroby a produktů bioplynové stanice 6 Nutné
f11.A.6167 Dodržování bezpečnostních požadavků a zamezení vzniku škod v podmínkách bioplynových stanic 6 Nutné
f11.Z.3132 Řízení procesu odbytu produktů v bioplynové stanici 6 Nutné
f11.Z.1103 Koordinování činností a řízení zaměstnanců bioplynové stanice 6 Nutné
f11.D.1018 Navrhování preventivních opatření včetně tvorby havarijních plánů pro případ havárií na bioplynové stanici 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f11._.0021 systémy a zařízení distribuce plynu do plynárenské sítě 6 Nutné
f22._.0002 nakládání s odpady 6 Nutné
f11._.0001 plynárenství 6 Nutné
f11._.0012 technologie a strojní vybavení bioplynových stanic 6 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 6 Nutné
e82._.0001 předpisy a technické normy v energetice 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a14 Vedení lidí (leadership) 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.