Typ JP ID
Specializace 6181

Textilní technik mistr

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba látek
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Shift leader, Manažer provozu, Mistr provozu
Nadřízené povolání: Textilní technik
Příbuzné specializace: Textilní technik desinatér, Operátor textilní výroby, Textilní technik dispečer, Textilní technik technolog, Textilní technik kvality
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace práce ve svěřených pracovních úsecích.
 • Zajišťování plnění stanovených výrobních, provozních a ekonomických úkolů.
 • Kontrola hospodárného využívání materiálu a používaných technologií.
 • Kontrola kvality a odstraňování či hlášení závad.
 • Řízení pracovního vytížení zaměstnanců ve směně.
 • Evidence produkce a příslušné provozní dokumentace.
 • Zajišťování celkového bezporuchového stavu strojové techniky a využití výrobní techniky.
 • Řízení a hodnocení pracovníků.
 • Zajišťování podkladů pro výpočet mzdových náležitostí a prvotních personálních úkonů na svěřeném úseku.

CZ-ISCO

 • 31227 - Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie
 • 31226 - Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví
 • 3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 075 Kč 47 832 Kč 68 570 Kč - - -
Středočeský kraj 24 789 Kč 45 338 Kč 73 420 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 994 Kč 40 627 Kč 59 388 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 584 Kč 43 456 Kč 63 353 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 383 Kč 42 210 Kč 59 666 Kč - - -
Ústecký kraj 24 692 Kč 43 935 Kč 65 872 Kč - - -
Liberecký kraj 22 883 Kč 40 771 Kč 65 456 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 903 Kč 41 290 Kč 70 062 Kč - - -
Pardubický kraj 24 852 Kč 41 172 Kč 60 338 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 070 Kč 40 927 Kč 61 102 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 297 Kč 39 985 Kč 58 406 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 457 Kč 37 515 Kč 52 941 Kč - - -
Zlínský kraj 25 116 Kč 38 904 Kč 57 569 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 474 Kč 40 389 Kč 58 305 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 41 212 Kč 38 518 Kč
31226 Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví 34 538 Kč -
31227 Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie 38 880 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Řízení textilní technologicky vymezené výroby. 7
Řízení textilních výrob s pevně danou technologií, chodem strojního zařízení a přesně vymezenými pracovními operacemi a návaznostmi na další technologické a pracovní úseky. 7
Zajišťování a vedení příslušných podkladů pro zpracování mzdových náležitostí řízených pracovníků. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž prachem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž teplem x x
Pracovní doba, směnnost x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chladem x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Textilnictví 31-41-M/01
RVP Textilnictví 31-41-L/51
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru textilnictví 3141L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru oděvnictví 3143M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru textilnictví 3141M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zušlechťování textilií 3142M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zušlechťování textilií 3142L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru oděvnictví 3143L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Textilní technik mistr (31-059-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.D.1001 Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě 4 Nutné
e21.D.8710 Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v textilní výrobě 4 Nutné
e21.D.8110 Vedení provozní dokumentace textilní výroby 4 Nutné
e21.D.2114 Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro textilní výrobu 4 Nutné
e21.Z.1320 Řízení technologického úseku textilní výroby 4 Nutné
e21.Z.1410 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích textilní výroby 4 Nutné
e21.D.1510 Sestavování operativních plánů textilní výroby 4 Nutné
e21.Z.1210 Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě 4 Nutné
e21.Z.1110 Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v textilní výrobě 4 Nutné
e21.D.3311 Tvorba, rozpracování a kontrola plnění operativních plánů textilní výroby v podmínkách svěřeného úseku 4 Nutné
e21.D.3130 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v textilní výrobě 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k23._.0015 základy pracovního práva, zákoník práce 4 Nutné
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 4 Nutné
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 4 Nutné
e21._.0005 základy textilních technologií, základní druhy strojů a zařízení 4 Nutné
e21._.0061 systémy a standardy kvality v textilu a oděvnictví 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 4
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.