Typ JP ID
Specializace 102816

Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů

Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů seřizuje technologická zařízení plastikářských procesů, sleduje, vyhodnocuje a eviduje parametry plastikářské výroby.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: zpracování plastů a pryže
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Seřizovač vstřikolisů
Nadřízené povolání: Operátor gumárenské a plastikářské výroby
Příbuzné specializace: Lisovač gumárenské výroby, Obsluha plastikářských zařízení, Konfekcionér gumárenské výroby, Obsluha gumárenských zařízení, Vizuální kontrolor gumárenské výroby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění výměny forem u vstřikovacích lisů.
 • Nastavení vstřikovacích procesů dle technologických postupů.
 • Provádění čištění a údržby termů.
 • Provádění standardní údržby forem.
 • Seřízení technologických procesů dle potřeby výroby
 • Vedení záznamů technologických procesů.
 • Dodržování zásad environmentu a bezpečnosti práce.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Seřizování vstřikovacích lisů pro zpracování plastů. 3
Volba nářadí a nástrojů pro nastavení a seřízení strojních zařízení. 3
Upravení odchylek ve vstřikovacích procesech. 3
Navržení nápravných opatření. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik seřizovač 23-45-L/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě 2855E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování usní, plastů a pryže 3241E
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru zpracování usní, plastů a pryže 3241L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů (28-057-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e54.D.3052 Orientace v plastikářských technologiích, materiálech a strojním zařízení 3 Nutné
e54.D.3050 Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v plastikářské výrobě 3 Nutné
e54.B.0004 Seřizování technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů 3 Nutné
e54.D.3054 Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v plastikářské výrobě 3 Nutné
e54.D.3051 Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e54._.0007 umělé hmoty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 Výhodné
e54._.0011 technologie výroby plastových materiálů a výrobků 3 Nutné
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.