Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102327

Archeolog novověku

Archeolog novověku provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované historické a archeologické prameny z období novověku.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: vysokoškolské vzdělávání a věda
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Archeolog, Kurátor, Správce sbírky
Nadřízené povolání: Archeolog
Příbuzné specializace: Industriální archeolog, Archeolog pravěku, Archeolog starověku, Archeolog středověku,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění archeologických výzkumů a průzkumů pro období novověku.
 • Provádění přípravných heuristických prací.
 • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Návrh zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
 • Provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
 • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek období novověku.
 • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů z období novověku.
 • Předstihové, případně záchranné výzkumy lidských sídel, tradičních vesnických staveb.
 • Povrchové průzkumy novověkého osídlení a dokumentace reliktů zaniklých vesnic, plužin, rybníků, komunikací, výrobních zařízení a dalších objektů v kulturní krajině.

CZ-ISCO

 • 26323 - Archeologové
 • 2632 - Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech (CZ-ISCO 2632)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 32 964 Kč 42 202 Kč 69 840 Kč - - -
Jihomoravský kraj 29 365 Kč 41 641 Kč 58 209 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2632 Sociologové, antropologové a specialisté v příbuzných oborech 43 293 Kč 35 582 Kč
26323 Archeologové 40 002 Kč 35 955 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Doktorský studijní program v oboru historické vědy 7105V

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru historické vědy 7105T
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru historické vědy 7105R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.B.4001 Obsluha základních analytických přístrojů 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34.A.6021 Manipulace s předměty a materiály při provádění archeologických výzkumných prací, zajišťovacích a záchranných výzkumů a průzkumů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.Z.2021 Koordinace záchrany, ochrany a prezentace archeologických nalezišť, zejména národních kulturních památek celostátního nebo mezinárodního rozsahu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.E.2021 Zajišťování ochrany a záchrany archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.Z.4021 Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.D.2021 Zpracovávání koncepcí a expertiz archeologického zájmu pro rozhodování orgánů státní správy a samosprávy v regionálním, nadregionálním a celostátním rozsahu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.D.9021 Zpracovávání komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků archeologických výzkumů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j34._.0003 muzeologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34._.0002 archeologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0001 historie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0005 metodologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j38._.0021 etnografie 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0098 související právní předpisy 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34._.0006 historická geografie 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.