Typ JP ID
Povolání 31008

Strážný

Strážný provádí podle pokynů a instrukcí jednoduché činnosti k zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob se zvýšeným rizikem pracovního úrazu a podílí se na vymezených pracích s malou návazností na další činnosti.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel a provádění dopravně-regulačních opatření uvnitř objektů.
 • Pochůzková a kontrolní činnost ve střeženém objektu dle instrukcí a pokynů.
 • Provádění jednoduchých činností k zajištění bezpečnosti a základních úkonů ke snížení škod a ztrát na majetku a zdraví osob podle instrukcí a pokynů.
 • Provádění jednoduchých činností k zajištění pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků a zábav podle instrukcí a pokynů.
 • Provádění základních činností při součinnosti s Policií ČR, obecní policií, jednotkami HZS, ZZS a ostatními prvky IZS a určenými osobami.
 • Obsluha mechanických a elektrických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů a jejich využívání k ostraze a ochraně majetku a osob.
 • Používání věcných bezpečnostních prostředků (služební pes, zbraně včetně střelných, spojovací, osvětlovací prostředky, detektory apod.).
 • Vybírání vstupních a vjezdových poplatků, parkovného apod.
 • Vedení dokumentace o průběhu služby, pořizování záznamů o provedených úkonech a zjištěních a vedení stanovené evidence.

CZ-ISCO

 • 54142 - Pracovníci ostrahy, strážní
 • 5414 - Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (CZ-ISCO 5414)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 050 Kč 17 764 Kč 36 332 Kč 15 545 Kč 20 937 Kč 31 192 Kč
Středočeský kraj - - - 15 154 Kč 20 455 Kč 29 742 Kč
Jihočeský kraj - - - 15 308 Kč 20 362 Kč 26 392 Kč
Plzeňský kraj - - - 15 625 Kč 20 372 Kč 24 758 Kč
Karlovarský kraj 13 272 Kč 14 877 Kč 19 497 Kč 16 398 Kč 21 098 Kč 24 208 Kč
Ústecký kraj 13 878 Kč 15 767 Kč 23 324 Kč 14 164 Kč 19 053 Kč 24 878 Kč
Liberecký kraj - - - 13 990 Kč 17 501 Kč 20 019 Kč
Královéhradecký kraj - - - 17 078 Kč 20 950 Kč 29 923 Kč
Pardubický kraj 12 643 Kč 14 707 Kč 20 035 Kč 15 355 Kč 18 831 Kč 28 418 Kč
Kraj Vysočina 13 815 Kč 17 471 Kč 25 199 Kč 15 731 Kč 20 329 Kč 26 706 Kč
Jihomoravský kraj - - - 16 045 Kč 20 769 Kč 26 895 Kč
Olomoucký kraj 13 579 Kč 15 898 Kč 19 745 Kč 16 469 Kč 22 432 Kč 33 277 Kč
Zlínský kraj - - - 14 235 Kč 18 347 Kč 24 194 Kč
Moravskoslezský kraj 12 476 Kč 15 111 Kč 22 893 Kč 15 996 Kč 21 124 Kč 27 462 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5414 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 16 608 Kč 21 089 Kč
54142 Pracovníci ostrahy, strážní 16 530 Kč 24 359 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Jednoduché úkony související se zajištěním součinnosti s určenými osobami, podávání informací a vedení stanovené evidence. 2
Kontrola bezpečnostní situace v objektech s využitím jednoduchých elektronických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů včetně jejich základní obsluhy podle instrukcí. 2
Pochůzková a kontrolní činnost ve střeženém objektu dle instrukcí a pokynů vedená s cílem chránit svěřený objekt, včetně zařízení, dopravních prostředků, pracovních strojů, materiálu apod. s využitím věcných bezpečnostních prostředků. 2
Provádění jednoduchých činností k zajištění a obnovení bezpečnosti podle instrukcí a pokynů včetně provedení základních opatření ke snížení škod a ztrát na majetku a zdraví osob. 2
Zajišťování vjezdového a výjezdového režimu všech druhů vozidel, kontrola vyváženého nákladu a provádění dopravně-regulačních opatření uvnitř objektu, obsluha mechanických zábran podle instrukcí. 2
Zajišťování vstupního režimu osob, odbavení návštěv včetně poskytování informací a namátková kontrola osob a jejich příručních zavazadel, obsluha mechanických zábran podle instrukcí. 2
Provádění základních činností při součinnosti s Policií ČR, obecní policií, jednotkami HZS, ZZS a ostatními prvky IZS a určenými osobami. 2
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Ozbrojená ochrana a střežení objektů a vedení předepsané evidence, zabezpečování činností spojených se zvýšenými stupni bojové pohotovosti, dispečinku havarijní služby, provádění obchůzek objektů. 5
Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů. 4
Ozbrojená ochrana a střežení objektů a zařízení, popřípadě obchůzky se služebním psem včetně péče o psa. 4
Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků s náročným režimem pro vstup, pohyb po areálu a jeho opouštění, spojená s inkasem peněz, hlídáním, střežením a bezpečnostním dohledem na parkovištích. 3
Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků z uzavřených areálů, hlídání, střežení a bezpečnostní dohled na parkovištích. 2
Kontrola příchodů a odchodů pracovníků i návštěvníků včetně poskytování informací a namátkové kontroly příručních zavazadel odcházejících. Kontrola příjezdů a odjezdů všech druhů vozidel ve vrátnici. 1
Výdej klíčů, zavírání a otevírání objektů, provádění obchůzek objektů, sledování bezpečnostních signalizačních zařízení. 1

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru bezpečnostně právní činnost 6842J

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxE
KKOV Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Strážný (68-008-E)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 1
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0051 ochrana a ostraha objektů, osob a majetku 3 Nutné
l21._.0055 technické bezpečnostní systémy 2 Nutné
l21._.0099 právní základy bezpečnostní činnosti 3 Nutné
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.E.2517 Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob 2 Nutné
l21.E.2508 Používání věcných bezpečnostních prostředků 2 Nutné
l21.D.8508 Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách 2 Nutné
l21.C.4501 Vybírání vstupních poplatků, parkovného apod., vyúčtovávání tržeb a jejich evidence 2 Výhodné
l21.E.2501 Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích 3 Nutné
l21.E.2504 Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách 3 Nutné
l21.E.2506 Péče o služebního psa 2 Výhodné
l21.E.2507 Kontrolní činnost ve střežených objektech 3 Nutné
l21.E.1010 Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob 3 Nutné
l21.B.1011 Obsluhování technických bezpečnostních systémů 2 Nutné
l21.C.1012 Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami 3 Nutné
l21.D.1013 Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti 2 Nutné