Typ JP ID
Povolání 31008

Strážný

Strážný provádí podle pokynů a instrukcí jednoduché činnosti k zajištění ostrahy a ochrany majetku a osob se zvýšeným rizikem pracovního úrazu a podílí se na vymezených pracích s malou návazností na další činnosti.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob, vjezdu a výjezdu vozidel a provádění dopravně-regulačních opatření uvnitř objektů.
 • Pochůzková a kontrolní činnost ve střeženém objektu dle instrukcí a pokynů.
 • Provádění jednoduchých činností k zajištění bezpečnosti a základních úkonů ke snížení škod a ztrát na majetku a zdraví osob podle instrukcí a pokynů.
 • Provádění jednoduchých činností k zajištění pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků a zábav podle instrukcí a pokynů.
 • Provádění základních činností při součinnosti s Policií ČR, obecní policií, jednotkami HZS, ZZS a ostatními prvky IZS a určenými osobami.
 • Obsluha mechanických a elektrických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů a jejich využívání k ostraze a ochraně majetku a osob.
 • Používání věcných bezpečnostních prostředků (služební pes, zbraně včetně střelných, spojovací, osvětlovací prostředky, detektory apod.).
 • Vybírání vstupních a vjezdových poplatků, parkovného apod.
 • Vedení dokumentace o průběhu služby, pořizování záznamů o provedených úkonech a zjištěních a vedení stanovené evidence.

CZ-ISCO

 • 54142 - Pracovníci ostrahy, strážní

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (CZ-ISCO 5414)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 12 530 Kč 16 062 Kč 31 464 Kč 13 823 Kč 18 963 Kč 28 570 Kč
Středočeský kraj 12 203 Kč 13 723 Kč 25 656 Kč 13 694 Kč 17 571 Kč 25 969 Kč
Jihočeský kraj 12 437 Kč 14 391 Kč 20 811 Kč 13 688 Kč 18 066 Kč 22 988 Kč
Plzeňský kraj - - - 13 939 Kč 17 881 Kč 21 977 Kč
Karlovarský kraj 11 110 Kč 14 167 Kč 17 216 Kč 15 047 Kč 20 217 Kč 22 748 Kč
Ústecký kraj - - - 12 649 Kč 16 736 Kč 21 640 Kč
Liberecký kraj - - - 12 926 Kč 15 093 Kč 17 897 Kč
Královéhradecký kraj - - - 15 432 Kč 18 779 Kč 28 056 Kč
Pardubický kraj - - - 13 887 Kč 16 699 Kč 25 670 Kč
Kraj Vysočina 12 479 Kč 16 126 Kč 23 400 Kč 13 735 Kč 19 265 Kč 26 171 Kč
Jihomoravský kraj 12 395 Kč 13 941 Kč 18 370 Kč 14 386 Kč 18 639 Kč 25 758 Kč
Olomoucký kraj 11 994 Kč 13 627 Kč 17 271 Kč 14 995 Kč 20 009 Kč 30 108 Kč
Zlínský kraj 12 405 Kč 14 015 Kč 17 911 Kč 12 031 Kč 15 788 Kč 20 693 Kč
Moravskoslezský kraj 11 689 Kč 13 738 Kč 22 208 Kč 14 153 Kč 18 596 Kč 24 834 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5414 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 14 177 Kč 18 128 Kč
54142 Pracovníci ostrahy, strážní 14 187 Kč 20 954 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Jednoduché úkony související se zajištěním součinnosti s určenými osobami, podávání informací a vedení stanovené evidence. 2
Kontrola bezpečnostní situace v objektech s využitím jednoduchých elektronických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů včetně jejich základní obsluhy podle instrukcí. 2
Pochůzková a kontrolní činnost ve střeženém objektu dle instrukcí a pokynů vedená s cílem chránit svěřený objekt, včetně zařízení, dopravních prostředků, pracovních strojů, materiálu apod. s využitím věcných bezpečnostních prostředků. 2
Provádění jednoduchých činností k zajištění a obnovení bezpečnosti podle instrukcí a pokynů včetně provedení základních opatření ke snížení škod a ztrát na majetku a zdraví osob. 2
Zajišťování vjezdového a výjezdového režimu všech druhů vozidel, kontrola vyváženého nákladu a provádění dopravně-regulačních opatření uvnitř objektu, obsluha mechanických zábran podle instrukcí. 2
Zajišťování vstupního režimu osob, odbavení návštěv včetně poskytování informací a namátková kontrola osob a jejich příručních zavazadel, obsluha mechanických zábran podle instrukcí. 2
Provádění základních činností při součinnosti s Policií ČR, obecní policií, jednotkami HZS, ZZS a ostatními prvky IZS a určenými osobami. 2
Příklady prací z veřejného sektoru Platová třída
Ozbrojená ochrana a střežení objektů a vedení předepsané evidence, zabezpečování činností spojených se zvýšenými stupni bojové pohotovosti, dispečinku havarijní služby, provádění obchůzek objektů. 5
Provádění obchůzek a obsluha bezpečnostního systému včetně kamerového, vyhodnocování a sledování snímání okolí budov, archivace nasnímaných záznamů. 4
Ozbrojená ochrana a střežení objektů a zařízení, popřípadě obchůzky se služebním psem včetně péče o psa. 4
Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků s náročným režimem pro vstup, pohyb po areálu a jeho opouštění, spojená s inkasem peněz, hlídáním, střežením a bezpečnostním dohledem na parkovištích. 3
Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků z uzavřených areálů, hlídání, střežení a bezpečnostní dohled na parkovištích. 2
Kontrola příchodů a odchodů pracovníků i návštěvníků včetně poskytování informací a namátkové kontroly příručních zavazadel odcházejících. Kontrola příjezdů a odjezdů všech druhů vozidel ve vrátnici. 1
Výdej klíčů, zavírání a otevírání objektů, provádění obchůzek objektů, sledování bezpečnostních signalizačních zařízení. 1

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru bezpečnostně právní činnost 6842J

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxE
KKOV Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Strážný (68-008-E)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 1
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0051 ochrana a ostraha objektů, osob a majetku 3 Nutné
l21._.0055 technické bezpečnostní systémy 2 Nutné
l21._.0099 právní základy bezpečnostní činnosti 3 Nutné
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.E.2517 Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob 2 Nutné
l21.E.2508 Používání věcných bezpečnostních prostředků 2 Nutné
l21.D.8508 Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách 2 Nutné
l21.C.4501 Vybírání vstupních poplatků, parkovného apod., vyúčtovávání tržeb a jejich evidence 2 Výhodné
l21.E.2501 Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích 3 Nutné
l21.E.2504 Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách 3 Nutné
l21.E.2506 Péče o služebního psa 2 Výhodné
l21.E.2507 Kontrolní činnost ve střežených objektech