Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101610

Konsekutivní tlumočník

Konsekutivní tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého tzv. konsekutivní (následnou) metodou - tzn. tlumočení ústního projevu řečníka po částech.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: tlumočení, překladatelství
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Consecutive Interpreter
Nadřízené povolání: Tlumočník, překladatel
Příbuzné specializace: Tlumočník, Tlumočník znakové řeči, Překladatel uměleckých textů, Soudní tlumočník a překladatel, Překladatel, Simultánní tlumočník, Překladatel odborných textů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava na tlumočení seznámením se s prostředím jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
 • Konzultace s klientem na vyjasnění problematických míst při tlumočení.
 • Naslouchání řečníkovi, provedení tlumočnického zápisu.
 • Převod řečníkova projevu do cílového jazyka.
 • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní tlumočnické činnosti.

CZ-ISCO

 • 26431 - Překladatelé a tlumočníci
 • 2643 - Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2643 Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci http://data.europa.eu/esco/isco/C2643

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j36.D.8102 Sběr informací zásadních pro kvalitní tlumočení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.D.8103 Vyhledávání a příprava odborné terminologie používané v dané oblasti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.C.7110 Provádění konsekutivních tlumočení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.C.7107 Provádění tlumočnického zápisu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.D.7106 Používání široké slovní zásoby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36.C.7105 Tlumočení odpovídající gramatickým pravidlům a pravidlům výslovnosti daného jazyka 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j36._.0051 jazyk vybrané země 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j36._.0061 kultura vybrané země 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j37._.0003 lingvistika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j37._.0004 sémantika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf