Typ JP ID
Specializace 101634

Metodik v pojišťovnictví

Metodik v pojišťovnictví zavádí metodiky a pracovní postupy odborných činností pojišťovny, včetně poskytování poradenské a konzultantské činnosti a trenérské činnosti zaměřené na rozvoj měkkých dovedností obchodní služby pojišťovny.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Školitel, Trenér
Nadřízené povolání: Samostatný pracovník v pojišťovnictví
Příbuzné specializace: Samostatný pojišťovací poradce, Samostatný technik likvidace pojistných událostí, Pojistný matematik asistent, Upisovatel asistent, Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví, Asistent riskmanažera v pojišťovnictví
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce na tvorbě metodických postupů jednotlivých odborných činností pojišťovny.
 • Zavádění metodik v příslušném oboru činnosti.
 • Zajišťování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů.
 • Rozhodování v případech nestandardních situací.
 • Provádění kontrolní činnosti.
 • Školicí a trenérská činnost poradců, likvidátorů a ostatních odborných pracovníků v pojišťovnictví.
 • Provádění poradenské a konzultantské činnosti.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 23204 - Lektoři dalšího vzdělávání
 • 24131 - Metodici a analytici finančního trhu
 • 2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání
 • 2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání (CZ-ISCO 2320)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 38 712 Kč 46 315 Kč 55 773 Kč
Středočeský kraj - - - 35 874 Kč 43 206 Kč 52 037 Kč
Jihočeský kraj - - - 36 966 Kč 44 018 Kč 52 185 Kč
Plzeňský kraj - - - 37 611 Kč 44 872 Kč 53 494 Kč
Karlovarský kraj - - - 37 464 Kč 43 542 Kč 52 009 Kč
Ústecký kraj - - - 35 537 Kč 41 384 Kč 51 157 Kč
Liberecký kraj - - - 36 325 Kč 42 561 Kč 52 161 Kč
Královéhradecký kraj - - - 36 206 Kč 42 797 Kč 51 111 Kč
Pardubický kraj - - - 36 196 Kč 42 203 Kč 50 502 Kč
Kraj Vysočina - - - 36 599 Kč 44 971 Kč 58 170 Kč
Jihomoravský kraj - - - 36 116 Kč 42 662 Kč 51 487 Kč
Olomoucký kraj - - - 35 450 Kč 42 090 Kč 50 508 Kč
Zlínský kraj - - - 37 371 Kč 44 645 Kč 54 112 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 36 613 Kč 44 316 Kč 53 682 Kč

Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví (CZ-ISCO 2413)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 34 259 Kč 56 941 Kč 110 675 Kč - - -
Středočeský kraj 35 387 Kč 49 347 Kč 90 495 Kč - - -
Jihočeský kraj 34 397 Kč 49 122 Kč 83 228 Kč - - -
Plzeňský kraj 36 591 Kč 50 548 Kč 82 644 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 205 Kč 47 945 Kč 73 689 Kč - - -
Ústecký kraj 32 606 Kč 46 059 Kč 77 978 Kč - - -
Liberecký kraj 27 192 Kč 44 998 Kč 82 148 Kč - - -
Královéhradecký kraj 33 307 Kč 51 047 Kč 90 452 Kč - - -
Pardubický kraj 34 016 Kč 48 922 Kč 83 964 Kč - - -
Kraj Vysočina 33 761 Kč 44 365 Kč 74 063 Kč - - -
Jihomoravský kraj 31 568 Kč 46 251 Kč 76 173 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 133 Kč 36 772 Kč 60 296 Kč - - -
Zlínský kraj 30 091 Kč 44 612 Kč 84 136 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 431 Kč 41 177 Kč 71 542 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) a lektoři dalšího vzdělávání 38 910 Kč 43 370 Kč
2413 Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 54 408 Kč 48 535 Kč
23204 Lektoři dalšího vzdělávání 35 970 Kč 40 596 Kč
24131 Metodici a analytici finančního trhu 70 548 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Spolupráce při zajišťování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů v souladu s obecně platnými právními a vnitřními předpisy a jejich ověřování v pobočkách. 9
Metodické vedení vymezených oblastí činností pojišťovny a školení zaměstnanců, konzultantská a kontrolní činnost, vyřizování stížností. 9
Zpracování podkladů pro vypracovávání konkrétních postupů, vyhodnocování a ověřování účinnosti použitých metod. 8
Poskytování odborné pomoci při zavádění nových postupů do praxe. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/xx
KKOV Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru finančnictví a bankovnictví 6343N
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru administrativa 6342N
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxR
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání 6341L

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12.D.1003 Orientace v právních a ostatních předpisech souvisejících s pojištěním 6 Nutné
i12.D.1006 Orientace na pojistném trhu a v nabídce produktů konkurenčních institucí 6 Nutné
i12.C.1003 Poskytování konzultační a poradenské činnosti 6 Nutné
i12.D.2006 Stanovení pravidel a závazného postupu vzniku, správy a likvidace pojistných událostí 6 Nutné
i12.D.2004 Vytváření podmínek pro zavádění nových pojistných produktů do provozu pojišťovny 6 Nutné
i12.D.3527 Provádění kontroly dodržování preventivních opatření vůči pojistným podvodům 6 Nutné
i12.D.3066 Kontrola dodržování jednotného uplatňování metod a pracovních postupů 1 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12._.0057 postupy a psychologie prodeje pojistných produktů 6 Výhodné
i12._.0058 pravidla a postupy určování rozsahu a náhrad škod při pojistných událostech 6 Nutné
i12._.0071 pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek 6 Nutné
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 Nutné
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 6 Nutné
i12._.0052 produkty v pojišťovnictví 6 Nutné
i12._.0054 oceňování pojistných rizik, teorie rizika 6 Nutné
i12._.0066 postupy při uzavírání pojistných smluv 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.