Typ JP ID
Povolání 101841

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace

Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace provádí odborné čištění kanalizace pomocí speciální techniky.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Čistič kanalizací za pomoci speciální techniky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čištění kanalizace tlakovými vozy a motorovými pery.
 • Frézování kanalizace a odstraňování pevných nánosů z potrubí.
 • Nakládání s odpady – vývoz žumpy, septiku, jímky, tukových lapolů.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

CZ-ISCO

 • 83329 - Řidiči ostatních speciálních vozidel

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel (CZ-ISCO 8332)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 21 912 Kč 27 215 Kč 32 953 Kč
Středočeský kraj 12 303 Kč 20 625 Kč 36 662 Kč 20 998 Kč 27 821 Kč 32 851 Kč
Jihočeský kraj 17 917 Kč 26 952 Kč 34 969 Kč 24 927 Kč 30 439 Kč 34 677 Kč
Plzeňský kraj 13 648 Kč 19 311 Kč 33 038 Kč 25 924 Kč 30 713 Kč 34 152 Kč
Karlovarský kraj - - - 18 158 Kč 22 901 Kč 28 802 Kč
Ústecký kraj 14 698 Kč 23 797 Kč 36 847 Kč 21 468 Kč 30 079 Kč 34 204 Kč
Liberecký kraj - - - 18 993 Kč 22 551 Kč 27 146 Kč
Královéhradecký kraj - - - 19 342 Kč 23 588 Kč 28 582 Kč
Pardubický kraj 13 533 Kč 23 834 Kč 35 267 Kč 22 904 Kč 26 553 Kč 31 107 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 074 Kč 29 389 Kč 32 728 Kč
Jihomoravský kraj 13 122 Kč 21 752 Kč 30 744 Kč 22 329 Kč 28 617 Kč 32 388 Kč
Olomoucký kraj 12 043 Kč 24 989 Kč 35 316 Kč 21 767 Kč 27 140 Kč 30 520 Kč
Zlínský kraj - - - 19 147 Kč 22 779 Kč 26 452 Kč
Moravskoslezský kraj 12 598 Kč 19 681 Kč 28 651 Kč 21 012 Kč 26 956 Kč 31 325 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel 21 018 Kč 28 418 Kč
83329 Řidiči ostatních speciálních vozidel 31 369 Kč -

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Strojní čištění kanalizačních sítí a zařízení. 5
Odsávání a odvoz tuhých odpadů a obsahů tukových lapolů z velkých dálek a hloubek sacími vozy včetně písemného doložení odborné likvidace odpadů dle vyhlášky o odpadech. 5
Odvoz fekálií a odpadních vod. 4
Čištění odpadních jímek. 4
Ruční čištění kanalizačních zařízení. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení 36-58-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář 3658H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace (36-026-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení (také topičský průkaz) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003), kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • povinné - Řízení nákladních automobilů - řidičský průkaz sk. C podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  2
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  2
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a10 Celoživotní učení 1
a11 Aktivní přístup 2
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13._.0033 čištění odpadních vod 3 Nutné
f21._.0001 základy ekologie 3 Výhodné
f22._.0002 nakládání s odpady 3 Výhodné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 3 Výhodné
j13._.0001 fyzika obecně 3 Nutné
j13._.0011 hydromechanika, hydraulika, pneumatika 3 Nutné
j13._.0010 hydraulika 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13.D.1017 Orientace v technických podkladech pro obsluhu speciálního vozu pro čištění kanalizace 3 Nutné
f13.D.1101 Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod 3 Nutné
f13.D.8337 Vedení provozních záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace 3 Nutné
f13.B.4042 Obsluha zařízení na speciálním vozu pro čištění kanalizace 3 Nutné
f13.A.4027 Údržba a běžné opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace 3 Nutné
f22.A.6101 Nakládání s odpady z čištění kanalizace 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.