Typ JP ID
Specializace 101730

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Chemický technik
Příbuzné specializace: Chemický technik pro environment, Chemický technik mistr, Chemický technik environmentální geochemik, Chemický technik operátor, Chemický technik produktmanažer, Chemický technik analytik, Chemický technik pro kompozitní materiály, Chemický technik BOZP, Chemický technik plánovač, Chemický technik technolog, Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Dílčí plánování rozvoje a koncepce provozu.
 • Rozpracování cílů firmy do cílů a úkolů provozu, výrobních týmů.
 • Podíl na vedení a řízení týmové práce.
 • Zajištění technického provozu úseku chemické výroby.
 • Spouštění provozu složitých souborů technických a technologických zařízení chemické výroby nebo jejich částí.
 • Zajištění efektivní spolupráce s odbornými útvary a ostatními provozy.
 • Zajištění dodržování standardních postupů práce, technologické kázně a jejich další zlepšování.
 • Definování podmínek pro rozvoj týmové práce na svěřeném úseku.
 • Koordinace zvyšování efektivity využíváním všech zdrojů (lidí, materiálu a technologického zařízení).
 • Vytváření podmínek pro odborný růst členů svého pracovního týmu.
 • Zabezpečování bezproblémového průběhu externích a interních auditů.

CZ-ISCO

 • 31224 - Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství
 • 3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 885 Kč 42 011 Kč 64 281 Kč - - -
Středočeský kraj 27 222 Kč 40 241 Kč 63 908 Kč - - -
Jihočeský kraj 20 703 Kč 38 204 Kč 55 720 Kč - - -
Plzeňský kraj 31 119 Kč 42 596 Kč 61 665 Kč - - -
Karlovarský kraj 24 941 Kč 36 509 Kč 53 935 Kč - - -
Ústecký kraj 20 837 Kč 35 178 Kč 55 085 Kč - - -
Liberecký kraj 30 414 Kč 42 174 Kč 63 245 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 277 Kč 34 786 Kč 57 331 Kč - - -
Pardubický kraj 21 700 Kč 36 524 Kč 54 446 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 491 Kč 36 602 Kč 52 853 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 347 Kč 35 988 Kč 54 335 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 145 Kč 35 540 Kč 50 014 Kč - - -
Zlínský kraj 23 875 Kč 35 543 Kč 51 139 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 26 797 Kč 37 387 Kč 54 392 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 39 023 Kč 34 875 Kč
31224 Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství 39 810 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola dodržení všech pracovních, technologických a bezpečnostních předpisů. 7
Podpora iniciativy zaměstnanců a zlepšovatelského hnutí. 7
Realizace procesu snižování procenta vadné výroby a reklamací. 7
Rozvoj informačních systémů pro plánování a hodnocení výroby. 7
Zajištění přípravy technicko-organizačních podmínek pro plnění plánu v rozepsaném množství, kvalitě a sortimentu. 7
Určování výrobních postupů pro typově opakovanou chemickou výrobu. 7
Řízení procesu zvyšování produktivity a snižování prostojů technologického zařízení. 7
Spolupráce při kontrolní činnosti výroby a jejího dopadu na životní prostředí. 7
Plánování budoucího rozvoje a koncepce výroby. 7
Zajištění předávání nových výrobků a nových strojních kapacit do sériové výroby. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru průmyslová chemie 2842M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná 2843M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru analytická chemie aplikovaná 2843L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chemický technik manažer provozu (28-038-M)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 4
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i51._.0001 management obecně 4 Nutné
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 4 Nutné
j14._.0001 anorganická chemie 4 Nutné
j14._.0002 organická chemie 4 Nutné
j14._.0011 biochemie 4 Výhodné
j14._.0012 polymerová chemie 4 Nutné
j14._.0021 analytická chemie 4 Nutné
j14._.0031 chemická metrologie 4 Nutné
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 4 Nutné
e52._.0002 laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii 4 Nutné
e54._.0011 technologie výroby plastových materiálů a výrobků 4 Výhodné
e53._.0013 technologie výroby farmaceutik 4 Výhodné
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 4 Nutné
i51._.0013 management pro střední manažery 4 Nutné
i54._.0023 management kvality 4 Nutné
e51._.0004 technologie výroby výbušin 4 Výhodné
e54._.0022 technologie výroby gumárenských výrobků 4 Výhodné
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 4 Nutné
e52._.0036 management chemických látek 4 Výhodné
i53._.0045 management průmyslových procesů 4 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i53.D.2001 Plánování rozvoje a koncepce provozu chemické výroby 4 Nutné
i53.Z.2001 Koordinace inovačních aktivit v chemickém provozu 4 Nutné
e52.D.3013 Posouzení technické a technologické úrovně chemického provozu z pohledu technicko-ekonomické a environmentální výkonnosti 4 Nutné
e52.Z.2000 Řízení výrobních procesů ve stanovených technických, technologických a ekonomických parametrech v chemickém provozu 4 Nutné
e52.C.6002 Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu 4 Nutné
e52.D.1002 Orientace ve správném nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi v chemickém provozu 4 Nutné
e52.D.1009 Orientace v metodách vedoucích k udržitelné spotřebě a udržení chemické výroby 4 Nutné
e52.D.3012 Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů pro BOZP, požární ochranu a pro péči o životní prostředí v chemickém provozu 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.