Typ JP ID
Povolání 30417

Učitel mateřské školy

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel mateřské školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost v předškolním vzdělávání dětí v mateřské škole, popřípadě ve třídách a v mateřských školách zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v rámci školního vzdělávacího programu.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: výchova předškolní a mimoškolní
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Učitelka, Pedagog, Nursery School Teacher, Kindergartener
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí, dovedností a hygienických a sociálních návyků dětí v rámci školního vzdělávacího programu mateřské školy.
 • Podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, zdravého citového, rozumového a tělesného rozvoje, osvojení pravidel chování a životních hodnot.
 • Podněcování osobního vývoje dětí, vyrovnávání nerovností vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, pedagogická konzultace o vzdělávání dětí s rodiči a diskutování o jejich pokrocích, spolupráce s odbornými partnery.
 • Vykonávání prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad dětmi, vedení evidence o pedagogické činnosti, hodnocení účinnosti vzdělávacích programů, spolupráce se školskými a zdravotnickými zařízeními.
 • Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy.
 • Navrhování a aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů, popř. stanovení koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol a jejich koordinace v regionu.

CZ-ISCO

 • 23420 - Učitelé v oblasti předškolní výchovy
 • 23521 - Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Učitelé v oblasti předškolní výchovy (CZ-ISCO 2342)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 24 145 Kč 27 242 Kč 31 507 Kč
Středočeský kraj - - - 23 516 Kč 26 198 Kč 30 059 Kč
Jihočeský kraj - - - 23 919 Kč 26 777 Kč 30 558 Kč
Plzeňský kraj - - - 24 035 Kč 27 219 Kč 30 689 Kč
Karlovarský kraj - - - 23 245 Kč 26 066 Kč 28 595 Kč
Ústecký kraj - - - 24 018 Kč 27 427 Kč 32 172 Kč
Liberecký kraj - - - 23 758 Kč 26 944 Kč 30 301 Kč
Královéhradecký kraj - - - 23 581 Kč 26 070 Kč 29 544 Kč
Pardubický kraj - - - 23 117 Kč 25 898 Kč 29 082 Kč
Kraj Vysočina - - - 23 128 Kč 25 774 Kč 29 173 Kč
Jihomoravský kraj - - - 23 579 Kč 26 466 Kč 30 403 Kč
Olomoucký kraj - - - 22 668 Kč 25 975 Kč 29 913 Kč
Zlínský kraj - - - 23 084 Kč 25 748 Kč 28 878 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 23 777 Kč 26 565 Kč 31 076 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2342 Učitelé v oblasti předškolní výchovy - 26 458 Kč

Příklady prací

Příklady prací z veřejného sektoru Platová třída
Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu. 11
Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů. 10
Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 9
Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531N
KKOV Magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika 7506T
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M
KKOV Bakalářský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531R

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 5
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 5
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 5
a11 Aktivní přístup 5
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 4
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0001 obecná pedagogika 7 Nutné
j41._.0002 předškolní vzdělávání a výchova 7 Nutné
j42._.0001 didaktika a didaktická technika 7 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.6121 Rozvíjení rozumových, jazykových, výtvarných, tělesných dovedností a zručnosti předškolních dětí 7 Nutné
j41.C.6129 Vedení předškolních dětí k osvojování hygienických návyků 7 Nutné
j41.C.6131 Učení předškolních dětí říkankám, básničkám, písničkám 5 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažn