Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30417

Učitel mateřské školy

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel mateřské školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost v předškolním vzdělávání dětí v mateřské škole, popřípadě ve třídách a v mateřských školách zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v rámci školního vzdělávacího programu.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: výchova předškolní a mimoškolní
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Učitelka, Pedagog, Nursery School Teacher, Kindergartener
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí, dovedností a hygienických a sociálních návyků dětí v rámci školního vzdělávacího programu mateřské školy.
 • Podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, zdravého citového, rozumového a tělesného rozvoje, osvojení pravidel chování a životních hodnot.
 • Podněcování osobního vývoje dětí, vyrovnávání nerovností vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání, pedagogická konzultace o vzdělávání dětí s rodiči a diskutování o jejich pokrocích, spolupráce s odbornými partnery.
 • Vykonávání prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad dětmi, vedení evidence o pedagogické činnosti, hodnocení účinnosti vzdělávacích programů, spolupráce se školskými a zdravotnickými zařízeními.
 • Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy.
 • Navrhování a aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů, popř. stanovení koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol a jejich koordinace v regionu.

CZ-ISCO

 • 23420 - Učitelé v oblasti předškolní výchovy
 • 23521 - Učitelé v mateřských školách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 2342 - Učitelé v oblasti předškolní výchovy
 • 2352 - Učitelé a vychovatelé pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Učitelé v oblasti předškolní výchovy (CZ-ISCO 2342)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 21 688 Kč 27 685 Kč 34 064 Kč 33 594 Kč 37 609 Kč 43 207 Kč
Středočeský kraj - - - 32 577 Kč 36 740 Kč 42 460 Kč
Jihočeský kraj - - - 32 844 Kč 37 341 Kč 42 967 Kč
Plzeňský kraj - - - 33 433 Kč 37 944 Kč 42 470 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 462 Kč 36 509 Kč 40 532 Kč
Ústecký kraj - - - 32 134 Kč 36 548 Kč 42 210 Kč
Liberecký kraj - - - 32 509 Kč 36 786 Kč 42 374 Kč
Královéhradecký kraj - - - 33 077 Kč 37 084 Kč 41 945 Kč
Pardubický kraj - - - 32 788 Kč 36 296 Kč 42 263 Kč
Kraj Vysočina - - - 33 029 Kč 36 938 Kč 42 401 Kč
Jihomoravský kraj - - - 32 521 Kč 36 991 Kč 43 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 32 878 Kč 36 859 Kč 42 453 Kč
Zlínský kraj - - - 32 584 Kč 36 881 Kč 42 083 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 32 884 Kč 37 141 Kč 43 165 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2342 Učitelé v oblasti předškolní výchovy 25 567 Kč 36 865 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531N
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika 7506T
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531M
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika 7531R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.6121 Rozvíjení rozumových, jazykových, výtvarných, tělesných dovedností a zručnosti předškolních dětí 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6129 Vedení předškolních dětí k osvojování hygienických návyků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6131 Učení předškolních dětí říkankám, básničkám, písničkám 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0001 obecná pedagogika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0002 předškolní vzdělávání a výchova 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0001 didaktika a didaktická technika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.