Typ JP ID
Povolání 30711

Pracovník ÚSC pro krizové stavy

Pracovník ÚSC pro krizové stavy zajišťuje činnosti v oblasti krizového řízení a přípravy na řešení mimořádných a krizových situací a pro jejich řešení v rámci příslušného Územně samosprávného celku.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Referent samosprávy, Administrativní pracovník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Realizace výkonu státní správy stanoveném příslušným zákonem (např.zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, zákon o krizovém řízení, branný zákon).
 • Zajištění funkčnosti stálých úkrytů a vedení evidence věcných prostředků pro CO a obranu.
 • Poskytování dotací obcím a následné proplácení dotací jednotkám požární ochrany SDH v obci.
 • Zpracování plánu nezbytných dodávek, map nouzového zásobování a ubytování apod.
 • Zajišťování činností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích spadající do působnosti příslušného ÚSC.
 • Členství v příslušných složkách ÚSC zajišťujících bezpečnost a řešení krizových situací.
 • Komunikace s ostatními útvary a ÚSC při přípravě na řešení a při řešení konkrétních mimořádných či krizových situací.
 • Spolupráce na zpracování a aktualizaci veškeré dokumentace stanovené zákonem (havarijní plán, vnější havarijní plán, krizový plán, atd.).
 • Vedení příslušných evidencí (např. o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo výpomoci).
 • Školení velitelů a členů krytových družstev, zajišťování ukrytí obyvatelstva.

CZ-ISCO

 • 44191 - Úředníci vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje
 • 4419 - Úředníci jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Úředníci jinde neuvedení (CZ-ISCO 4419)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 31 890 Kč 41 241 Kč 57 977 Kč
Středočeský kraj - - - 28 372 Kč 34 846 Kč 43 548 Kč
Jihočeský kraj - - - 28 664 Kč 35 840 Kč 44 272 Kč
Plzeňský kraj - - - 28 979 Kč 36 842 Kč 47 074 Kč
Karlovarský kraj - - - 27 882 Kč 35 013 Kč 44 626 Kč
Ústecký kraj - - - 27 521 Kč 35 921 Kč 43 931 Kč
Liberecký kraj - - - 27 448 Kč 34 684 Kč 47 233 Kč
Královéhradecký kraj - - - 29 620 Kč 39 071 Kč 51 705 Kč
Pardubický kraj - - - 30 408 Kč 38 543 Kč 51 412 Kč
Kraj Vysočina - - - 29 308 Kč 36 554 Kč 46 025 Kč
Jihomoravský kraj - - - 28 749 Kč 37 560 Kč 47 013 Kč
Olomoucký kraj - - - 27 171 Kč 35 349 Kč 45 042 Kč
Zlínský kraj - - - 28 880 Kč 34 920 Kč 42 916 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 28 197 Kč 35 401 Kč 43 818 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4419 Úředníci jinde neuvedení - 37 171 Kč
44191 Úředníci vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje - 36 387 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Samostatné zajišťování úkolů v oblasti obrany a civilní ochrany a organizačních, odborných a materiálních opatření pro krizové situace. 0
Školení a ověřování úrovně znalostí zaměstnanců z oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce. 0
Zajišťování provozu souboru uvolněných technologicky provozovaných objektů (výcviková a školící zařízení případně ubytovací, rekreační, stravovací nebo jiná víceúčelová zařízení) a organizace údržby a oprav jednotlivých technologických zařízení a budov. 0

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK

Legislativní požadavky

 • povinné - Činnosti úředníků samosprávných celků - zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21.Z.4802 Zajišťování funkčnosti a provozuschopnosti stálých úkrytů CO, spadajících do působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.Z.4803 Zajišťování školení velitelů a členů krytových družstev, zajišťování ukrytí obyvatelstva, v rámci zabezpečování funkčnosti a provozuschopnosti stálých úkrytů CO, spadajících do působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.D.2802 Zpracovávání plánů a map nouzového zásobování a ubytování, v rámci zajišťování funkčnosti a provozuschopnosti stálých úkrytů CO, spadajících do působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.D.8804 Vedení dokumentace o zajišťování funkčnosti a provozuschopnosti stálých úkrytů CO, spadajících do působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.D.9801 Zpracovávání předepsaných výkazů a statistik, v rámci zajišťování funkčnosti a provozuschopnosti stálých úkrytů CO, spadajících do působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.A.4801 Provádění běžné údržby vodoinstalačního řádu všech zařízení umístěných ve stálých úkrytech CO, spadajících do působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.A.4802 Provádění drobných oprav zařízení ve stálých úkrytech CO, spadajících do působnosti příslušného samosprávního úřadu, mimo údržby a oprav elektroinstalace 4 Nutné
i21.Z.2801 Koordinování spolupráce s hasičským záchranným sborem kraje při zabezpečování funkčnosti sirén, v rámci zajišťování funkčnosti a provozuschopnosti stálých úkrytů CO, spadajících do působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21._.0080 státní správa a samospráva v oblasti obraných prostředků a zařízení CO 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.