Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103513

Kovář strojní

Kovář strojní zhotovuje kovové součásti strojním kováním v zápustkách.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: tváření kovů ve strojírenství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Výroba strojních součástí - výkovků volným kováním na bucharech a kovacích lisech s využitím zápustek a přípravků podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu.
 • Sestavení zápustky, její montáž na stroj a její seřízení.
 • Výroba výkovků zápustkovým kováním včetně předkování různými způsoby.
 • Ohýbání kulatin, profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků v přípravcích dle výkresové dokumentace
 • Ohýbání a rovnání výkovků, výlisků, výstřižků, výpalků a svařenců.
 • Okovávání trubek a vyhrdlování otvorů v přípravcích.
 • Obsluha pecí pro teplené zpracování výkovků.
 • Měření výkovků dle požadavků dokumentace.
 • Vedení příslušných záznamů.

CZ-ISCO

 • 81216 - Obsluha kovacích lisů a bucharů
 • 8121 - Obsluha zařízení na zpracování kovů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha zařízení na zpracování kovů (CZ-ISCO 8121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 369 Kč 28 278 Kč 44 965 Kč - - -
Středočeský kraj 24 882 Kč 34 191 Kč 47 020 Kč - - -
Plzeňský kraj 15 894 Kč 31 113 Kč 44 471 Kč - - -
Ústecký kraj 25 279 Kč 36 188 Kč 54 726 Kč - - -
Pardubický kraj 21 808 Kč 31 207 Kč 44 080 Kč - - -
Kraj Vysočina 18 847 Kč 30 861 Kč 41 594 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 385 Kč 30 667 Kč 40 164 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 221 Kč 31 481 Kč 42 262 Kč - - -
Zlínský kraj 21 770 Kč 32 770 Kč 42 138 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 641 Kč 35 127 Kč 42 524 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů 33 281 Kč -
81216 Obsluha kovacích lisů a bucharů 30 802 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8121 Obsluha zařízení na zpracování kovů http://data.europa.eu/esco/isco/C8121

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kovář 23-57-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce 2357H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce 4154H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce 4154E
KKOVTypeEnum.1 Bez rozlišení kmenového oboru 23xx

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kovář/kovářka strojní (21-015-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e72.D.1074 Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování výkovků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2985 Volba postupu práce a technologických podmínek ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních, kování nářadí, nástrojů a různých strojních součástí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.2986 Volba postupu práce a technologických podmínek strojního kování, tvarování, ohýbání kovů, ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4065 Seřizování, ošetřování a údržba kovářských pecí, výhní, kovacích lisů a bucharů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1041 Obsluha kovářských pecí a výhní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1045 Obsluha strojů na ohýbání profilových materiálů, plochých tyčí nebo výpalků z plechů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1043 Obsluha strojů pro zápustkové kování, vykovávání profilových nožů na obrábění kovů, volné kování kotoučů, kruhových desek a podélných výkovků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1044 Obsluha strojů na volné kování manipulačních čepů a pěchování ingotů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1046 Obsluha strojů na zkružování plochých tyčí, čtvercových tyčí nebo kulatin o různých průměrech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.1047 Obsluha strojů na rovnání složitých výkovků, výlisků, výstřižků, výpalků a svařenců 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.D.4004 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.A.2080 Tepelné zpracování výkovků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.B.2027 Obsluha kovacích lisů s programovým řízením 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72._.0031 technologie kovářství a kovárenství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0085 tepelné zpracování materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 1
1.2 Kompetence k flexibilitě 1
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 1
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.