Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30487

Samostatný skalník

Samostatný skalník provádí, případně řídí monitorování a zabezpečování skalních masivů a vykonává související správu v ochraně přírody a krajiny.

Odborný směr: Životní prostředí a nakládání s odpady
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění, případně koordinace monitorovacích a terénních prací.
 • Zabezpečení rizikových skalních útvarů bezprostředně ohrožujících životy, zdraví a majetek občanů formou drobných sanací či úplného odstranění nestabilních horninových bloků menší velikosti.
 • Osazování nových měřících bodů na vybraných lokalitách.
 • Průběžná údržba pískovcových masivů, skalních i lesních svahů nad sídelními objekty, turistickými cestami, veřejnými i místními komunikacemi.
 • Provádění lesnických prací ve výškách - vyřezávání stromů na špatně dostupných místech, odstraňování náletů nežádoucích dřevin ve skalních stěnách, sběr semen z vysokých stromů apod.
 • Řízení skupiny terénních pracovníků (skalníků).
 • Zajišťování a vyhodnocování příslušných údajů a podkladových materiálů.
 • Zpracovávání odborných podkladů pro výkon státní správy.
 • Zabezpečování koncepční, dokladové, dokumentační a evidenční činnosti na svěřeném úseku včetně zajišťování její archivace.
 • Zajišťování proškolení svěřených pracovníků, zejména v oblasti bezpečnosti práce v rozsahu své působnosti a kompetence.
 • Zodpovědnost za servis a obnovu monitorovací a zabezpečovací techniky.

CZ-ISCO

 • 31113 - Technici v oblasti geologie
 • 3111 - Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) (CZ-ISCO 3111)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 979 Kč 39 935 Kč 77 836 Kč - - -
Ústecký kraj 26 453 Kč 37 010 Kč 56 669 Kč - - -
Liberecký kraj 28 984 Kč 41 977 Kč 55 717 Kč - - -
Královéhradecký kraj 29 687 Kč 39 600 Kč 53 589 Kč - - -
Pardubický kraj 29 542 Kč 38 098 Kč 68 495 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 485 Kč 37 944 Kč 58 826 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 813 Kč 32 462 Kč 44 598 Kč - - -
Zlínský kraj 23 707 Kč 36 338 Kč 56 997 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 579 Kč 32 539 Kč 41 288 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) 35 339 Kč 34 907 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3111 Technici v chemických a fyzikálních vědách (kromě chemického inženýrství) http://data.europa.eu/esco/isco/C3111

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Geotechnika 21-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru horník, hornické práce 2151H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie 2141M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru hornictví a geologie 2101R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru geologie 1201R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Samostatný skalník / samostatná skalnice (16-003-N)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2001/45/ES

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Průkaz způsobilosti v poskytování základní první pomoci

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21.D.3051 Posuzování negativních jevů signalizujících ohrožení života, zdraví a majetku občanů žijících v blízkosti skalních objektů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.8213 Vedení dokumentace a monitoringu nebezpečných skalních objektů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.Z.2053 Řízení průběžné údržby a zabezpečování skalních objektů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.B.4101 Používání a provádění údržby techniky pro monitorování a zabezpečování skalních objektů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.A.6053 Odstraňování nežádoucích dřevin ve skalních stěnách a jiných špatně dostupných místech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1054 Dodržování bezpečnosti práce a prevence úrazů při monitorování a zabezpečování skalních objektů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j15._.0002 geologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0005 monitorování a zabezpečování skalních masivů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0007 geomorfologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0008 geotechnika 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.