Typ JP ID
Povolání 30335

Pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport

Pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport vede agendu a zajišťuje dílčí úkoly v oblasti školství a tělovýchovy v působnosti příslušného samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: územně samosprávní celky
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Administrativní pracovník, Referent samosprávy, Úředník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Shromažďování a zpracovávání dat za školy a školská zařízení, vedení statistik a evidencí podle závazných postupů.
 • Spolupráce na koncepční činnosti v oblasti školství.
 • Zpracování tiskovin pro účely metodického řízení předškolních zařízení, škol a školských zařízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu.
 • Spolupráce na návrhu rozpočtu pro oblast školství, sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich neplnění.
 • Kontrola hospodaření s přidělenými prostředky u předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných samosprávným celkem.
 • Spolupráce se školami při zajišťování investičních akcí, běžné údržbě majetku.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 44193 - Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví
 • 4419 - Úředníci jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Úředníci jinde neuvedení (CZ-ISCO 4419)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 31 890 Kč 41 241 Kč 57 977 Kč
Středočeský kraj - - - 28 372 Kč 34 846 Kč 43 548 Kč
Jihočeský kraj - - - 28 664 Kč 35 840 Kč 44 272 Kč
Plzeňský kraj - - - 28 979 Kč 36 842 Kč 47 074 Kč
Karlovarský kraj - - - 27 882 Kč 35 013 Kč 44 626 Kč
Ústecký kraj - - - 27 521 Kč 35 921 Kč 43 931 Kč
Liberecký kraj - - - 27 448 Kč 34 684 Kč 47 233 Kč
Královéhradecký kraj - - - 29 620 Kč 39 071 Kč 51 705 Kč
Pardubický kraj - - - 30 408 Kč 38 543 Kč 51 412 Kč
Kraj Vysočina - - - 29 308 Kč 36 554 Kč 46 025 Kč
Jihomoravský kraj - - - 28 749 Kč 37 560 Kč 47 013 Kč
Olomoucký kraj - - - 27 171 Kč 35 349 Kč 45 042 Kč
Zlínský kraj - - - 28 880 Kč 34 920 Kč 42 916 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 28 197 Kč 35 401 Kč 43 818 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4419 Úředníci jinde neuvedení - 37 171 Kč
44193 Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 33 875 Kč 35 264 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Posuzování technické, hygienické a další způsobilosti škol, předškolních zařízení a školských zařízení při zařazování do registru sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení v územním celku. 0
Zajišťování odborných agend ve vymezeném dílčím úseku. 0
Zajišťování ucelených odborných agend. 0

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veřejnosprávní činnost 6843M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů podnikání v oborech, odvětví 64xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 74xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL

Legislativní požadavky

 • povinné - Činnosti úředníků samosprávných celků - zvláštní odborná způsobilost a průběžné vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů a podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21.D.2604 Spolupráce při zpracovávání koncepce metodického řízení předškolních zařízení, škol a školských zařízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.D.3607 Sledování a kontrola příjmů a výdajů v rozpočtu pro oblast školství, v rámci vedení agendy a zajišťování dílčích úkolů v oblasti školství a tělovýchovy, v působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.D.3608 Posuzování technické, hygienické a další způsobilosti škol, předškolních zařízení a školských zařízení při zařazování do registru sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení v územním celku, v působnosti samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.D.3609 Provádění kontroly hospodaření s přidělenými prostředky u předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných v působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.D.8601 Vedení příslušné dokumentace v rámci zajišťování agendy a dílčích úkolů v oblasti školství a tělovýchovy, v působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.D.8602 Vedení evidencí, statistik a dat škol a školských zařízení podle závazných postupů, v rámci zajišťování agendy a dílčích úkolů v oblasti školství a tělovýchovy, v působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.D.9607 Zpracovávání tiskovin pro účely metodického řízení předškolních zařízení, škol a školských zařízení v působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné
i21.Z.2605 Koordinování spolupráce se školami při zajišťování investičních akcí a běžné údržby majetku, v rámci vedení agendy a zajišťování dílčích úkolů v oblasti školství a tělovýchovy v působnosti příslušného samosprávního úřadu 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21._.0060 státní dozor a inspekce v oblasti školství 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.