Typ JP ID
Specializace 102546

Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog

Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog za pomoci vycvičeného psa v určeném prostoru vyhledává, detekuje a označuje místa výskytu drog.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Psovod specialista - detekce drog
Nadřízené povolání: Psovod bezpečnostní služby specialista
Příbuzné specializace: Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Detekce drog metodou založenou na vysoké citlivosti a rozlišovací schopnosti čichového ústrojí vycvičeného psa, který je schopen spolehlivě identifikovat i nepatrné množství drog nacházejících se v budovách, autech, v terénu, u osob apod.
 • Určení a označení místa nálezu.
 • Dokumentace místa nálezu.
 • Odběr vzorků pro případné laboratorní posouzení.

CZ-ISCO

 • 34113 - Odborní bezpečnostní pracovníci bezpečnostních a detektivních agentur
 • 3411 - Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 092 Kč 53 184 Kč 96 861 Kč 30 754 Kč 39 224 Kč 56 464 Kč
Plzeňský kraj - - - 29 231 Kč 38 685 Kč 51 530 Kč
Ústecký kraj - - - 29 932 Kč 35 557 Kč 41 949 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 039 Kč 37 434 Kč 54 624 Kč
Zlínský kraj - - - 26 376 Kč 30 457 Kč 38 795 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 27 974 Kč 36 447 Kč 46 380 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3411 Odborní pracovníci v právní oblasti, bezpečnosti a v příbuzných oborech 33 953 Kč 38 052 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vyhledání a označení místa s výskytem drog s vycvičeným služebním psem v místnostech budov, autech, v terénu, v osobních věcech osob. 7
Zajišťování činností spojených s označením místa nálezu. 7
Zajišťování činností spojených s dokumentací místa nálezu. 6
Zajišťování činností spojených s odběrem vzorků pro případné laboratorní posouzení. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Požární ochrana 39-08-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru obecné zemědělství 4141M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chov hospodářských zvířat 4143M
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zootechnika 4103R
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chov hospodářských zvířat 4143L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru zemědělství 4131N
KKOV Bakalářský studijní program v oboru biologie 1501R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru chemie 1407R
KKOV Bakalářský studijní program v oboru zoologie 1502R
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů biologické obory 15xxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41.C.6821 Provádění protidrogové prevence 4 Nutné
l21.D.8116 Vedení evidence související s odběry vzorků 4 Nutné
l21.D.1511 Orientace v zákonech a předpisech souvisejících s držením, výcvikem a využitím psa při ochraně zdraví a majetku osob 4 Nutné
l21.Z.4240 Výcvik psa k ovladatelnosti a poslušnosti 4 Nutné
l21.D.1721 Orientace v právech a povinnostech složek Integrovaného záchranného systému a pracovníka soukromých bezpečnostních služeb na místě události 4 Nutné
l21.B.4003 Dokumentování místa nálezu 4 Nutné
l21.Z.4243 Výcvik psa k detekci drog 4 Nutné
l21.E.2076 Vedení psa při práci vyhledávání drog v určeném prostoru 4 Nutné
e52.D.2371 Orientace v chemickém složení omamných a psychotropních látek a jejich účinku na lidský organismus 4 Nutné
l21.A.6001 Odebírání vzorků pro laboratorní posouzení 4 Nutné
l21.D.2051 Orientace ve výskytu psychotropních látek v ČR 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j41._.0023 protidrogová prevence 4 Nutné
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 4 Nutné
c16._.0045 výběr a výcvik psa 4 Nutné
e52._.0037 chemické složení omamných a psychotropních látek 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 4
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.