Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101892

Taxátor pojistných smluv

Taxátor pojistných smluv zajišťuje správu standardních případů pojištění a ověřuje pojistně technickou správnost uzavřených pojistných smluv.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Samostatný taxátor, Pracovník správy smluv
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Pojistně technická kontrola pojistných návrhů.
 • Rozhodování o přijetí do pojištění.
 • Komplexní zpracování dokumentů v elektronické a tištěné podobě.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výkon agendy vzniku a správy pojištění.
 • Provádění a kontrola technických změn pojištění.

CZ-ISCO

 • 33211 - Odborní pojišťovací poradci
 • 3321 - Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví (CZ-ISCO 3321)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 29 508 Kč 39 721 Kč 63 610 Kč - - -
Jihočeský kraj 29 769 Kč 42 425 Kč 71 525 Kč - - -
Karlovarský kraj 28 530 Kč 40 707 Kč 75 859 Kč - - -
Ústecký kraj 25 829 Kč 39 541 Kč 61 266 Kč - - -
Liberecký kraj 29 801 Kč 41 529 Kč 76 685 Kč - - -
Královéhradecký kraj 30 155 Kč 40 103 Kč 69 391 Kč - - -
Pardubický kraj 29 865 Kč 41 752 Kč 69 197 Kč - - -
Kraj Vysočina 25 891 Kč 37 041 Kč 52 838 Kč - - -
Jihomoravský kraj 26 537 Kč 39 946 Kč 63 694 Kč - - -
Olomoucký kraj 27 318 Kč 40 279 Kč 54 455 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 288 Kč 39 881 Kč 54 229 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3321 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 39 887 Kč -
33211 Odborní pojišťovací poradci 36 629 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12.D.1714 Využívání právních a ostatních předpisů souvisejících s pojištěním a pojišťovnictvím 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.1715 Znalost základních pojmů z oblasti pojištění 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3001 Provádění technicko-ekonomické kontroly pojistných návrhů a výkazů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.3002 Rozhodování o přijetí a kontrola technických změn pojištění, početní a věcná kontrola správnosti pojistných smluv 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.8009 Komplexní zpracování dokumentů v elektronické a tištěné podobě, indexace dokumentů, typování pojistných smluv 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12._.0071 pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.