Typ JP ID
Specializace 101758

Mzdová účetní

Mzdová účetní provádí činnosti spojené s výpočtem mezd (platů) pro zaměstnance, vede mzdovou evidenci a výkaznictví, provádí odvody příslušným institucím.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: ekonomika
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Mzdový referent, Payroll clerk, Payroll officer, Wages bookkeeper, Pay clerk, Der Lohnabrechner, Payroll accountant
Nadřízené povolání: Účetní
Příbuzné specializace: Odborný účetní, Pokladník, Fakturant, Pracovník pro evidenci zásob,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování časových a osobních dat zaměstnanců v mzdových systémech.
 • Vedení mzdové evidence a výkaznictví.
 • Kontrolní činnost podle pokynů a stanovených postupů.
 • Výpočet mzdy zaměstnanců, resp. jednotlivých složek mzdy, náhrad apod.
 • Statistická a rozborová činnost v oblasti plánování a čerpání mezd.
 • Zajištění odměňování různých skupin zaměstnanců podle stanovených pokynů a postupů.
 • Příprava a realizace roční závěrky.
 • Příjem, vyřízení a zúčtování reklamací mezd.
 • Zpracování a správa exekucí.
 • Výpočet srážek a odvodů.
 • Zajištění komunikace s oprávněnými institucemi.

CZ-ISCO

 • 43130 - Mzdoví účetní
 • 4313 - Mzdoví účetní

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mzdoví účetní (CZ-ISCO 4313)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 21 949 Kč 41 724 Kč 54 404 Kč 31 966 Kč 40 837 Kč 56 190 Kč
Středočeský kraj 18 597 Kč 38 701 Kč 49 791 Kč 32 000 Kč 39 123 Kč 46 449 Kč
Plzeňský kraj 23 605 Kč 32 936 Kč 47 798 Kč - - -
Pardubický kraj 29 621 Kč 36 122 Kč 43 719 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 737 Kč 27 795 Kč 41 548 Kč 32 170 Kč 37 493 Kč 45 164 Kč
Olomoucký kraj - - - 30 848 Kč 37 594 Kč 47 877 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4313 Mzdoví účetní 32 555 Kč 37 939 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Koordinace a metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování mezd, náhrad mezd a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek ze mzdy, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 8
Provádění výpočtů jednotlivých částí mzdy z prvotních dokladů (evidence odpracované i neodpracované pracovní doby) dle vnitřních předpisů společnosti. 7
Evidence jednotlivých prohlášení poplatníků daně z příjmů a podkladů k dani, provádění ročních výpočtů daně, zpracovávání vyúčtování daní pro finanční úřad. 7
Analýza dat vyplacených mezd a provádění reklamací mezd. 7
Výpočet průměrných výdělků, sociálního a zdravotního pojištění, náhrady mezd, vydává potvrzení o příjmech a srážkách zaměstnanců a potvrzení pro daňové účely. 6
Příprava podkladů pro bezhotovostní převody mezd zaměstnanců na jejich bankovní účty a podkladů pro hotovostní výplatu pokladnou. 6
Zpracovávání statistiky práce neschopných. 6
Kontrola a zadávání časových a osobních dat do mzdových programů pro výpočet a zúčtování mezd. 5
Zpracovávání dat, výkazů a hlášení pro správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, ČSÚ, orgány činné v trestním řízení, při uzavření, změně a ukončení pracovního poměru. 5
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 9
Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí. 9
Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 8
Příprava a zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků) včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů, týkajících se zaměstnanců organizace. 7

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa 6342M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání 6341L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví 6343M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32.D.8001 Vedení mzdové evidence, statistik a výkazů 4 Nutné
i32.D.9101 Vystavování mzdových výměrů a dalších mzdových dokladů 4 Nutné
i33.D.8001 Účtování mezd, zajišťování odvodu zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců 4 Nutné
i32.D.5001 Výpočty mezd na základě interních mzdových a platových předpisů 4 Nutné
i32.D.5911 Provádění mzdových (platových) rozborů a kalkulací 4 Nutné
i33.D.3903 Kontrola mzdové závěrky 4 Nutné
i33.D.8035 Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány 4 Nutné
i33.D.5020 Provádění dalších zákonných srážek 4 Nutné
j22.B.4023 Ovládání mzdových programů a výpočetní techniky 4 Nutné
i33.D.3902 Sestavení mzdové závěrky 4 Nutné
i33.C.1002 Komunikace s příslušnými úřady v otázkách mezd, pojištění a daní 4 Nutné
i33.D.1017 Výpočet záloh, odvodů, doplatků a ročních zúčtování daně z příjmu fyzických osob 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i33._.0049 daň z příjmu fyzických osob 4 Nutné
i33._.0003 mzdové doklady, jejich zpracování a evidence 4 Nutné
i33._.0013 mzdové účetnictví 4 Nutné
i33._.0031 podnikové účetní systémy, ekonomické informační systémy 4 Výhodné
i33._.0041 principy daňové soustavy, druhy daní 4 Výhodné
i52._.0011 personalistika a mzdy (platy), mzdové (platové) předpisy, formy odměňování 4 Nutné
i32._.0014 výpočty a vyhodnocování mzdových a prémiových ukazatelů 4 Nutné
i33._.0021 odvody zdravotního a sociálního pojištění 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf