Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102747

Laborant státního dozoru v oblasti léčiv

Laborant státního dozoru v oblasti léčiv provádí specializované práce při komplexních laboratorních rozborech léčiv v rámci dozoru nad trhem.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: farmacie
Další odborné podsměry: léčiva
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Laboratorní pracovník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Komplexní laboratorní rozbory léčiv v rámci dozoru nad trhem.
 • Kontrola kvality laboratorních metod a jejich validace v souladu s příručkou kvality laboratoře.
 • Kontrola kvality laboratorních metod ověřováním návrhů nových lékopisných monografií.
 • Kontrola metod uvedených v registračních dokladech.
 • Diagnostika závad speciálních přístrojů a jejich odstranění v rozsahu doporučeném výrobcem.
 • Zajištění náležitého stavu metrologického ověření.
 • Zpracování a vedení záznamů o laboratorních kontrolách a propouštění šarží.
 • Evidence a uchovávání chemikálií a rozpouštědel.
 • Kalibrace automatických pipet.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31195 - Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 403 Kč 38 356 Kč 59 218 Kč 27 548 Kč 32 499 Kč 54 359 Kč
Středočeský kraj 27 266 Kč 40 020 Kč 66 341 Kč 26 464 Kč 34 246 Kč 47 486 Kč
Jihočeský kraj 24 628 Kč 42 126 Kč 59 824 Kč 24 932 Kč 33 351 Kč 46 629 Kč
Plzeňský kraj 30 845 Kč 41 238 Kč 62 522 Kč 29 186 Kč 38 738 Kč 54 244 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 037 Kč 38 407 Kč 54 438 Kč
Ústecký kraj 30 716 Kč 42 189 Kč 76 827 Kč 29 662 Kč 37 761 Kč 46 885 Kč
Liberecký kraj 26 510 Kč 40 891 Kč 68 259 Kč 27 072 Kč 34 717 Kč 53 835 Kč
Královéhradecký kraj 27 153 Kč 38 236 Kč 53 162 Kč 27 854 Kč 34 456 Kč 43 433 Kč
Pardubický kraj 23 776 Kč 33 909 Kč 54 677 Kč 27 966 Kč 35 610 Kč 48 448 Kč
Kraj Vysočina 24 740 Kč 36 979 Kč 60 180 Kč 26 538 Kč 34 588 Kč 47 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 127 Kč 37 118 Kč 60 178 Kč 27 442 Kč 35 997 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 050 Kč 37 908 Kč 45 792 Kč
Zlínský kraj 28 423 Kč 34 510 Kč 58 620 Kč 24 133 Kč 29 119 Kč 39 000 Kč
Moravskoslezský kraj 17 692 Kč 36 147 Kč 53 772 Kč 30 519 Kč 38 417 Kč 44 311 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 37 991 Kč 35 814 Kč
31195 Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech 35 857 Kč 39 010 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3119 Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3119

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná 2843M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru analytická chemie aplikovaná 2843L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Laboratorní asistent 53-43-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru laborant ve zdravotnictví 5343M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i21.D.6111 Analyzování stavu povrchových a podzemních vod, sedimentů a bioty, léčiv, léčivých přípravků, diagnostik, biologického materiálu, půdy, hnojiv a krmiv v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1029 Provádění laboratorních analýz při kontrole léčiv 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1020 Kontrola léčiv v rámci státního dozoru nad výrobou a uváděním léčiv do oběhu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17.D.3011 Kontrola léčiv (jednoduché laboratorní postupy) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17.D.3241 Provádění kontrol léčiv vyžadujících provádění složitých analytických postupů a prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17.D.8212 Vedení příslušné dokumentace v oblasti farmaceutiky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.B.4611 Obsluha laboratorní techniky v oblasti laboratorní práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.A.4302 Seřizování a nastavování správných parametrů laboratorních přístrojů a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.1083 Zpracování podkladů k lékopisným článkům a dalším standardům v oblasti kvality léčiv, v rámci státního dozoru nad léčivy a léčivými prostředky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21.D.6113 Provádění speciálních laboratorních analýz léčiv včetně analýz nestandardních látek, v rámci kontroly prodejců vyhrazených léčiv 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k17._.0024 farmaceutická analytika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0001 farmaceutická chemie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0011 státní dozor a kontrola léčiv u subjektů s nimi zacházejícími 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0011 lékové formy, farmakologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i21._.0094 kodex etiky zaměstnanců ve veřejné správě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0041 příprava léčebných prostředků z přírodních zdrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0023 farmaceutická technologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k17._.0002 biofarmacie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e53._.0013 technologie výroby farmaceutik 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.