Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102023

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy splétá a opravuje ocelová lana lanových drah a lyžařských vleků.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Zaplétač ocelových lan, Splétač ocelových lan
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zhotovení zápletu nového ocelového lana.
 • Rozebrání zápletu.
 • Zkrácení lana.
 • Opravy spletených nekonečných a konečných lan.
 • Přípravné práce pro záplet ocelového lana (rozvinutí lana, kotvení v trati).
 • Řízení prací při splétání ocelových lan.
 • Vyhotovení technické zprávy o zápletu (opravě) ocelového šestipramenného lana.

CZ-ISCO

 • 72150 - Montéři lan a zdvihacích zařízení
 • 7215 - Montéři lan a zdvihacích zařízení

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7215 Montéři lan a zdvihacích zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C7215

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kovář 23-57-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér/montérka ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy (23-057-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
d11.B.5002 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74.D.1002 Orientace v normách a v technických podkladech pro splétání a opravy ocelových lan pro osobní dopravu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.2058 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro splétání a opravy ocelových lan pro osobní dopravu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4001 Splétání a opravy ocelových lan pro osobní dopravu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.9001 Vyhotovení technické zprávy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.1003 Orientace v pracovních a technologických postupech 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.