Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102085

Svářeč potrubních rozvodů

Svářeč potrubních rozvodů provádí svářečské práce nutné pro montáž, opravy a údržbu vnějších potrubních rozvodů.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební technické činnosti
Další odborné podsměry: zpracování plechu
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Svářeč vnějších potrubních rozvodů, Svářeč potrubí, Svářeč
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro svařování potrubí a potrubních celků.
 • Čtení údajů z projektové a technické dokumentace.
 • Provádění svarového spoje.
 • Konečná úprava a finální kontrola svárů.
 • Uvádění potrubí, potrubních větví a potrubních celků do provozu.
 • Kamerové prohlídky potrubí, potrubních větví a potrubních celků.
 • Obsluha a seřizování svařovacích strojů.
 • Ošetření a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro svářečské práce.

CZ-ISCO

 • 72121 - Svářeči
 • 7212 - Svářeči, řezači plamenem a páječi

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Svářeči, řezači plamenem a páječi (CZ-ISCO 7212)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 24 913 Kč 37 458 Kč 50 708 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 621 Kč 33 261 Kč 49 100 Kč - - -
Pardubický kraj 28 418 Kč 39 824 Kč 50 354 Kč - - -
Kraj Vysočina 24 296 Kč 32 001 Kč 43 237 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 415 Kč 31 220 Kč 40 459 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 945 Kč 33 382 Kč 45 398 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7212 Svářeči, řezači plamenem a páječi 34 475 Kč -
72121 Svářeči 34 663 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7212 Svářeči, řezači plamenem a páječi http://data.europa.eu/esco/isco/C7212

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zraková zátěž x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Instalatér 36-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce 3652H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
RVP Speciální a interdisciplinární obory 39-xx-H/xx
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování plastů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování plastů (svářečský průkaz) - zkouška na úrovni Evropský svářeč (resp. operátor) - odborná způsobilost podle ČSN EN 13067 a Doc. 581 EWF
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Tavné svařování oceli (svářečský průkaz) - odborná způsobilost podle ČSN EN 287-1
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování kovů (svářečský průkaz spolu s certifikátem) - zkouška - odborná způsobilost podle ČSN EN 287-1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.1003 Výroba částí potrubí, tlakových nádob a kotlů ohýbáním, řezáním kyslíkem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3040 Svařování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3797 Kontrola a provádění funkčních a tlakových zkoušek potrubí, tlakových nádob a kotlů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.2947 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav potrubí, tlakových nádob a kotlů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3045 Svařování plastů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.3028 Spojování částí potrubí nerozebíratelnými spoji bez nutnosti zvláštního oprávnění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1185 Provedení bezvýkopové opravy nebo sanace potrubí vhodnou metodou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1188 Provedení výstavby nových trubních vedení bezvýkopovými technologiemi 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.B.1006 Řízení a obsluha strojů a zařízení pro montáž vnějších potrubních rozvodů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.1033 Měření rozměrů potrubí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0040 technologie stavebních prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0052 technologie svařování plastů a termoplastových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74._.0094 normy a směrnice ve svařování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 0
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 0
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.