Typ JP ID
Povolání 103043

Operátor gumárenské a plastikářské výroby

Operátor gumárenské a plastikářské výroby provádí širokou škálu odborných prací, zejména kontrolu a obsluhu dílčích i komplexních gumárenských a plastikářských zařízení v hlavní i pomocné výrobě.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: zpracování plastů a pryže
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník v plastikářské výrobě, Chemik v plastikářské výrobě, Gumař, Kalandrista, Obsluha linek, Výrobce polotovarů
Podřízené specializace: Lisovač gumárenské výroby, Obsluha plastikářských zařízení, Konfekcionér gumárenské výroby, Obsluha gumárenských zařízení, Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů, Vizuální kontrolor gumárenské výroby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola parametrů surovin a polotovarů, jejich množství a kvality dle plánu výroby.
 • Volba a používání vhodných nástrojů a přípravků.
 • Provádění činností při nájezdu a odstavení provozu dle pokynů, provozních předpisů, technické a technologické dokumentace.
 • Kontrola chodu správné funkce aparátů výrobní linky.
 • Obsluha, kontrola a seřizování výrobních zařízení.
 • Odstraňování drobných závad na strojním a technologickém zařízení.
 • Pomocné práce při řízení chemických, gumárenských a plastikářských procesů výrobní technologie.
 • Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace.
 • Kontrola produkce.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Obsluha a ovládání počítačem řízených strojů a linek gumárenské a plastikářské výroby. 5
Obsluha linky pro gumování textilních a ocelových materiálů. 4
Obsluha linky pro výrobu patních lan. 4
Obsluha řezacích a střihacích linek gumárenské výroby. 4
Obsluha válcovacích, vytlačovacích a laminačních linek a vstřikolisů. 4
Obsluha vytlačovacích linek gumárenské výroby. 4
Transport gumárenských polotovarů, materiálů a výrobků v návaznosti na výrobní technologii. 3
Míchání kaučukových a PVC směsí, želatinace PVC, příprava a past. 3
Pomocné práce v gumárenské výrobě. 3
Obsluha zařízení a aparátů technologických linek výrobních provozů chemického průmyslu k realizaci procesů a jednotkových operací s pevnými, kapalnými a plynnými materiálovými proudy. 3
Obsluha lisů a strojů na sekání, mletí, drcení, homogenizace, třídění surovin. 3
Provádění činností při nájezdu a odstavení provozu dle pokynů, provozních předpisů, technické a technologické dokumentace (např. kontrola technologického zařízení před nájezdem, nastavení klapek, ventilů a dalších součástí technologického zařízení). 3
Manipulace s látkami ohrožujícími životní prostředí podle zásad pravidel BOZP a ochrany životního prostředí. 3
Provádění zarážkových a čistících prací. 3
Vedení předepsané provozní dokumentace. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru gumař-plastikář, práce v gumárenské a plastikářské výrobě 2855H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Chemické práce 28-52-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě 2852E

Legislativní požadavky

 • doporučené - Obsluha tlakových nádob a tlakových zařízení (také topičský průkaz) - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 18/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003), kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • doporučené - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • doporučené - Obsluha zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e54.D.3046 Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v gumárenské výrobě 3 Nutné
e54.D.3049 Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v gumárenské výrobě 3 Nutné
e54.B.0001 Obsluha technologických zařízení jednotlivých gumárenských procesů 3 Nutné
e54.D.3050 Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v plastikářské výrobě 3 Nutné
e54.B.0002 Obsluha technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů 3 Nutné
e54.B.0004 Seřizování technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů 3 Nutné
e54.D.3054 Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v plastikářské výrobě 3 Nutné
e54.D.3051 Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě 3 Nutné
e54.D.3053 Technická kontrola a kontrola jakosti v plastikářské výrobě 3 Nutné
e54.D.3068 Orientace v normách a v provozní dokumentaci technologických procesů v gumárenských výrobách 3 Nutné
e54.D.3070 Technická kontrola a kontrola jakosti v gumárenské výrobě 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
e54._.0011 technologie výroby plastových materiálů a výrobků 3 Nutné
e54._.0022 technologie výroby gumárenských výrobků 3 Nutné
e54._.0021 technologie přípravy gumárenských směsí 3 Výhodné
e54._.0003 gumárenské suroviny 3 Výhodné
e54._.0007 umělé hmoty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování 3 Nutné
f21._.0090 právní předpisy pro životní prostředí 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a04 Flexibilita 3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.