Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102531

Vodárenský technik telemetrie a automatizace

Vodárenský technik telemetrie a automatizace zajišťuje funkčnost systému dálkového přenosu provozních dat mezi vodárenskými provozními objekty a vodárenským dispečinkem.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh rozvoje telemetrického systému.
 • Údržba a rozvoj telemetrického systému.
 • Zajišťování provozuschopnosti telemetrického systému.
 • Údržba jednotlivých modulů systému telemetrie.
 • Nastavení provozních parametrů přenášení dat s vazbou na automatizovaný systém řízení.
 • Návrhy rádiových bodů a jejich provozování v souladu s povolením.
 • Zajišťování veškeré nové instalace radiových bodů a GSM přenosů.
 • Metodické vedení všech pracovníků měření a regulace.
 • Zajišťování školení nových aplikací hardware i software.
 • Provádění náročných oprav automatizovaných systémů řízení a telemetrie.
 • Spolupráce při standardizaci automatického systému řízení a zavádění nových aplikací.

CZ-ISCO

 • 35226 - Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
 • 3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (CZ-ISCO 3522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 788 Kč 44 911 Kč 89 557 Kč - - -
Plzeňský kraj 32 019 Kč 39 983 Kč 54 599 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 39 162 Kč 37 808 Kč
35226 Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací - 36 135 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3522 Technici v oblasti telekomunikací http://data.europa.eu/esco/isco/C3522

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Práce ve výškách x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 39-41-L/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektronika 2643L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektronika 2643M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru automatizace 2644M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná elektronika 2646M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Vodárenský technik / vodárenská technička telemetrie a automatizace (36-080-N)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25.D.1007 Orientace v automatizaci a telemetrii ve vodárenství 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.6537 Diagnostika a nastavení polní instrumentace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.6536 Diagnostika a nastavení automatizovaného systému řízení 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.6535 Diagnostika a nastavení telemetrického systému 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.4030 Údržba elektrotechnických systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1806 Dodržování BOZP ve vodárenských objektech při práci na elektrickém zařízení 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f13._.0030 měřicí a další zařízení v čistírnách odpadních vod 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0032 měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0008 měřicí a regulační technika 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0022 elektronické prvky 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf