Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103412

Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník

Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník navrhuje a realizuje dílčí části projektů zaměřených na výzkum a vývoj elektronických a elektrotechnických celků, zařízení a součástí.

Odborný směr: Elektrotechnika
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Diplomovaný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník, Technik výzkumu, Výzkumný pracovník, Research and development manager, Samostatný pracovník elektrotechnického výzkumu a vývoje
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Samostatné řešení funkce a designu vyvíjených či inovovaných zařízení a celků průmyslové povahy.
 • Rozpracování zadaných pracovních postupů a metod časového harmonogramu a rozpočtu projektu výzkumu a vývoje.
 • Rešerše odborné literatury vztahující se k úkolu výzkumu a vývoje nové či inovované aplikace.
 • Realizace projektovaného a vyvíjeného zařízení podle zadání.
 • Vedení projektového teamu nebo samostatné ucelené části komplexního teamu výzkumných a technických pracovníků.
 • Zaznamenání a zdokumentování postupů a výsledků projektu výzkumu a vývoje.
 • Spolupráce na celkovém a dílčím vyhodnocení výsledků fází, postupů a metod projektu výzkumu a vývoje.
 • Poskytování a prezentace průběžných informací o stavu řešení úkolu, plnění časového harmonogramu a čerpání nákladů na úkol výzkumu a vývoje nové či inovované aplikace.
 • Samostatné zpracování dokumentace o vyřešení dílčího úkolu projektu výzkumu a podíl na zpracování konečné dokumentace o vyřešení úkolu.
 • Spolupráce při testování funkčních vzorků a prototypů, provádění zkoušek a měření.
 • Spolupráce s provozními odborníky, specialisty laboratoří a zkušeben.
 • Soustavné zvyšování vlastní odborné úrovně (studium, školení, odborné stáže, samostudium).

CZ-ISCO

 • 21511 - Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji
 • 2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 41 263 Kč 62 124 Kč 102 138 Kč - - -
Středočeský kraj 39 796 Kč 62 889 Kč 99 289 Kč - - -
Jihočeský kraj 41 523 Kč 65 651 Kč 111 552 Kč - - -
Plzeňský kraj 35 011 Kč 52 934 Kč 78 124 Kč - - -
Karlovarský kraj 37 749 Kč 50 811 Kč 81 311 Kč - - -
Ústecký kraj 35 403 Kč 58 659 Kč 92 827 Kč - - -
Královéhradecký kraj 37 700 Kč 50 772 Kč 80 840 Kč - - -
Pardubický kraj 37 851 Kč 55 469 Kč 94 954 Kč - - -
Kraj Vysočina 48 349 Kč 75 572 Kč 126 384 Kč - - -
Jihomoravský kraj 32 047 Kč 49 491 Kč 85 722 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 097 Kč 44 431 Kč 71 993 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 35 838 Kč 48 946 Kč 75 886 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici 57 070 Kč 42 816 Kč
21511 Inženýři elektrotechnici a energetici ve výzkumu a vývoji 61 761 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2151 Inženýři elektrotechnici a energetici http://data.europa.eu/esco/isco/C2151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrotechnika 26-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnologie 2602R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnická specializace 2609R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnologie 2602R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika 2641N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika 2642R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika 2601R

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Samostatný elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník / samostatná elektrotechnička výzkumná a vývojová pracovnice (26-031-R)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.1022 Konstrukce elektronických zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.7009 Navrhování elektronických obvodů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4004 Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.4433 Testování elektrických nebo elektronických výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.3501 Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska spotřeby energií v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.3502 Kontrola dodržení požadavků ekodesignu z hlediska použitých materiálů v návrhu elektrického nebo elektronického zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.8030 Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.9028 Zpracování dokumentace k realizaci laboratorního vzoru, funkčního vzoru a prototypu měřicího přístroje podle předložených kritérií 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.6111 Analyzování technologických vlivů a vlivů prostředí, působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v elektrotechnické výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1055 Dodržování bezpečnosti práce na elektrických zařízeních 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0023 elektronické a číslicové obvody 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0022 elektronické prvky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0091 systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0010 jištění elektrických obvodů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0007 základy elektromagnetické kompatibility (EMC), pojmy a vztahy 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0045 předpisy a technické normy v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0005 ekodesign 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.