Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102330

Správce památkových objektů

Správce památkových objektů zajišťuje správu, ochranu a provoz památkového objektu. Zajišťuje ostrahu objektu v koordinaci s bezpečnostními agenturami a s Policií ČR. Koordinuje menší návštěvnický povoz a průvodcovské služby. Spolupracuje s odbornými památkovými ústavy a s orgány státní památkové péče.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: péče o památky, muzejnictví
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: kastelán
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vyřizování organizačních a provozních věcí při zajišťování ochrany, údržby a rekonstrukce památkových objektů.
 • Zajišťování provozu a správy památkového objektu zpřístupněného veřejnosti s menším nebo omezeným provozem.
 • Zajišťování objektu s využitím vlastních kapacit v kombinaci s dodavatelskými službami údržby, preventivní prohlídky a revizí objektu a technického zařízení.
 • Koordinace průvodcovských služeb menšího rozsahu.
 • Odpovědnost za evidenci spravovaných sbírek a prezentaci svěřeného objektu.
 • Odpovědnost za požární ochranu, bezpečnost ochrany zdraví a ochrany životního prostředí.

CZ-ISCO

 • 26213 - Správci památkových objektů, kasteláni
 • 2621 - Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů (CZ-ISCO 2621)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 29 021 Kč 36 819 Kč 53 596 Kč
Středočeský kraj - - - 25 850 Kč 35 901 Kč 48 017 Kč
Jihočeský kraj - - - 30 294 Kč 37 565 Kč 49 937 Kč
Plzeňský kraj - - - 26 709 Kč 33 059 Kč 45 790 Kč
Ústecký kraj - - - 29 426 Kč 34 779 Kč 43 800 Kč
Liberecký kraj - - - 28 902 Kč 37 246 Kč 53 902 Kč
Královéhradecký kraj - - - 27 953 Kč 34 475 Kč 44 962 Kč
Pardubický kraj - - - 28 953 Kč 35 250 Kč 40 267 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 938 Kč 35 036 Kč 43 536 Kč
Jihomoravský kraj - - - 29 245 Kč 37 058 Kč 49 435 Kč
Olomoucký kraj - - - 30 727 Kč 36 488 Kč 47 349 Kč
Zlínský kraj - - - 29 738 Kč 40 084 Kč 56 042 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 29 585 Kč 35 336 Kč 44 052 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2621 Specialisté archiváři, kurátoři a správci památkových objektů 35 375 Kč 36 032 Kč
26213 Správci památkových objektů, kasteláni - 42 752 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2621 Specialisté archiváři a kurátoři http://data.europa.eu/esco/isco/C2621

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Gymnázium 79-41-K/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pozemní stavitelství 3641M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru pozemní stavitelství 3641J

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Správce/správkyně památkového objektu (82-018-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31.D.5602 Sestavování rozpočtů pro zajišťování provozu a údržby budov a jejich zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.Z.2011 Organizační zajišťování návštěvnického provozu v památkových objektech 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34.C.2011 Vyřizování problémů souvisejících s péčí o památkové objekty s památkáři a orgány státní správy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.C.2097 Objednávání údržbových a opravářských prací u odborných firem 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31.C.2098 Přebírání výsledků údržbových a opravářských prací objednaných firem 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31.D.9021 Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.D.3011 Řešení problémů souvisejících s péčí o památkové objekty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.8012 Vedení agendy poplatků za nájemné, energie a další služby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31.D.8011 Provádění evidence a inventarizace majetku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j34._.0004 péče o památkové objekty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14._.0002 specifika jednotlivých stavebních slohů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0001 historie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0001 bezpečnost práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0003 pracovní prostředí a pracovní podmínky 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l22._.0078 požární prevence 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l22._.0079 zabezpečování požární ochrany na pracovišti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.