Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30602

Asistent Probační a mediační služby

Asistent Probační a mediační služby provádí úkony podle pokynů úředníka Probační a mediační služby směřující k zajištění dohledu nad obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými a ke kontrole výkonu alternativních trestů. Činí dílčí úkony potřebné k řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a vykonává administrativní práce.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: právo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Probační asistent
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Individuální pomoc obviněnému a působení na jeho osobu za účelem jeho nápravy.
 • Sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
 • Organizace a výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými.
 • Příprava pokladů pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, pro schválení narovnání či uložení trestu nespojeného s odnětím svobody.
 • Zjištění stanoviska obviněného a postoje poškozeného k podmíněnému zastavení trestního stíhání, narovnání, k uložení trestu obecně prospěšných prací nebo k uložení jiného trestu nespojeného s odnětím svobody.
 • Komunikace s příslušným soudcem, státním zástupcem a ostatními orgány.
 • Obstarání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému a sociálnímu zázemí.
 • Kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody.
 • Nahlížení do trestních spisů vedených u soudu, státního zastupitelství a Policie České republiky, pořizování výpisků, poznámek a kopií spisů a jejich částí.
 • Administrativní práce.

CZ-ISCO

 • 34126 - Sociální pracovníci v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních
 • 3412 - Odborní pracovníci v sociální oblasti

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v sociální oblasti (CZ-ISCO 3412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 33 698 Kč 42 153 Kč 52 403 Kč
Středočeský kraj - - - 29 512 Kč 36 436 Kč 46 826 Kč
Jihočeský kraj 23 915 Kč 27 168 Kč 40 588 Kč 28 626 Kč 36 470 Kč 45 778 Kč
Plzeňský kraj - - - 29 491 Kč 37 467 Kč 50 848 Kč
Karlovarský kraj - - - 31 514 Kč 37 063 Kč 42 295 Kč
Ústecký kraj 29 882 Kč 38 784 Kč 45 904 Kč 26 026 Kč 35 236 Kč 44 569 Kč
Liberecký kraj - - - 28 536 Kč 35 690 Kč 44 942 Kč
Královéhradecký kraj - - - 28 746 Kč 36 091 Kč 43 782 Kč
Pardubický kraj 28 030 Kč 29 410 Kč 35 082 Kč 27 615 Kč 34 190 Kč 42 449 Kč
Kraj Vysočina 30 388 Kč 34 316 Kč 43 474 Kč 28 672 Kč 34 952 Kč 44 259 Kč
Jihomoravský kraj 26 289 Kč 31 911 Kč 40 630 Kč 29 822 Kč 37 120 Kč 45 792 Kč
Olomoucký kraj - - - 30 500 Kč 36 763 Kč 47 274 Kč
Zlínský kraj 16 946 Kč 34 771 Kč 38 449 Kč 27 952 Kč 35 273 Kč 43 494 Kč
Moravskoslezský kraj 21 168 Kč 33 178 Kč 38 502 Kč 29 132 Kč 37 107 Kč 46 565 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3412 Odborní pracovníci v sociální oblasti 31 932 Kč 36 811 Kč
34126 Sociální pracovníci v azylových domech, probačních střediscích, nápravných a jiných zařízeních 35 937 Kč 39 246 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3412 Odborní pracovníci v oblasti sociální práce http://data.europa.eu/esco/isco/C3412

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální práce a sociální pedagogika 7532M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální politika a sociální práce 6731N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální činnost 7541N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a sociální pedagogika 7532N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxL
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů sociální vědy 67xxN
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxN
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxM

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Probační a mediační služba - odborná zkouška podle zákona č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i42.C.2031 Vedení jednání s klienty v rámci přípravy dalšího postupu v právních záležitostech 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2041 Provádění dílčích úkonů souvisejících s přípravou a průběhem soudního řízení pod vedením soudce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2061 Zajišťování poskytnutí pomoci obětem trestních činů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2034 Zprostředkování řešení konfliktních vztahů mezi obviněným a poškozeným, a to jak v rámci soudního řízení, tak i k dosažení mimosoudního vyrovnání 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i42.C.2036 Poskytování individuální pomoci obviněným s cílem vytváření podmínek pro jejich nápravu a též podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.1011 Poskytování právních porad klientům 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2035 Poskytování individuální pomoci obviněným, odsouzeným či propuštěným osobám s cílem vytváření podmínek pro jejich nápravu, a to včetně pomoci při jednání s úřady práce apod. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2211 Urovnávání konfliktních stavů v rámci trestního řízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.C.2212 Zajišťování podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo pro schválení narovnání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.9025 Vypracovávání písemných právních úkonů spojených s řešením probační a mediační činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8015 Vedení příslušné dokumentace dle jednotlivých případů Probační a mediační služby 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.1001 Orientace v právních spisech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.3032 Kontrola a sledování průběhu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody a také chování obviněných ve zkušební době 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.3033 Posuzování získaných podkladů a informací z hlediska jejich využitelnosti při provádění probační a mediační činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.3131 Kontrola a sledování průběhu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.3211 Kontrola a sledování chování a dodržování omezení a povinností u osob obviněných, obžalovaných a odsouzených, včetně osob ve zkušební době podmínečně propuštěných z výkonu trestu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i42.D.8121 Shromažďování podkladů a informací potřebných pro činnost probační a mediační (např. údaje o osobě obviněného a o jeho rodinném a sociálním zázemí) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0012 pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0013 trestní právo 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0024 postupy vymáhání pohledávek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0041 exekutorské postupy a pravidla vč. provádění dražeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21._.0031 zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0024 pravidla a předpisy pro tresty nespojené s odnětím svobody a pro podmíněné tresty 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22._.0025 pravidla a předpisy pro výkon dohledu nad obviněnými, obžalovanými a odsouzenými 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i41._.0001 právní věda, právní principy a zásady 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.