Typ JP ID
Povolání 102404

Právník

Právník poskytuje právní poradenství, zpracovává právní expertizy a vykonává další odborné právnické činnosti.

Odborný směr: Právo
Odborný podsměr: právo
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva.
 • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
 • Právní poradenství.
 • Zpracovávání právních rozborů a stanovisek.
 • Sepisování listin.
 • Správa cizího majetku.

CZ-ISCO

 • 26195 - Podnikoví právníci
 • 2619 - Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení (CZ-ISCO 2619)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 872 Kč 58 571 Kč 115 330 Kč 34 910 Kč 50 727 Kč 74 491 Kč
Středočeský kraj 55 810 Kč 81 913 Kč 146 617 Kč 35 429 Kč 43 535 Kč 56 988 Kč
Jihočeský kraj 43 897 Kč 59 983 Kč 89 557 Kč 30 528 Kč 41 697 Kč 51 571 Kč
Plzeňský kraj 19 520 Kč 33 605 Kč 69 186 Kč 33 570 Kč 45 419 Kč 63 692 Kč
Ústecký kraj - - - 33 322 Kč 43 997 Kč 58 568 Kč
Liberecký kraj - - - 34 481 Kč 44 132 Kč 55 196 Kč
Královéhradecký kraj - - - 35 910 Kč 47 285 Kč 60 184 Kč
Pardubický kraj 39 844 Kč 52 928 Kč 74 670 Kč 33 588 Kč 40 474 Kč 52 090 Kč
Jihomoravský kraj - - - 33 659 Kč 43 985 Kč 58 698 Kč
Olomoucký kraj 35 328 Kč 49 779 Kč 85 052 Kč 31 526 Kč 40 959 Kč 54 550 Kč
Zlínský kraj - - - 33 969 Kč 42 894 Kč 59 641 Kč
Moravskoslezský kraj 37 829 Kč 60 123 Kč 97 221 Kč 34 045 Kč 43 920 Kč 57 173 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2619 Specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení 53 554 Kč 46 643 Kč
26195 Podnikoví právníci 57 376 Kč 49 993 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru právo a právní věda 6805T
KKOV Magisterský studijní program v oboru právní specializace 6804T
KKOV Doktorský studijní program v oboru právní specializace 6804V
KKOV Doktorský studijní program v oboru právo a právní věda 6805V

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i42.C.2043 Vyřizování oprávněných stížností právního charakteru a zjednávání nápravy 7 Nutné
i42.C.1012 Poskytování právních porad managementu i zaměstnancům organizace 7 Nutné
i42.C.2021 Shromažďování důkazního materiálu 7 Nutné
i42.C.2031 Vedení jednání s klienty v rámci přípravy dalšího postupu v právních záležitostech 7 Nutné
i42.C.2033 Řešení obchodně-právních, občansko-právních, pracovně-právních a ostatních právních záležitostí organizace včetně vymáhání pohledávek 7 Nutné
i42.C.5012 Zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v občanském soudním řízení (dědické řízení, řízení o povolení uzavření manželství, řízení o osvojení apod.) 7 Nutné
i42.C.5011 Provádění dílčích úkonů při zastupování v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v občanském soudním řízení (dědické řízení, řízení o povolení uzavření manželství, řízení o osvojení apod.) 7 Nutné
i42.C.5031 Provádění dílčích úkonů při zajišťování správy cizího majetku 7 Nutné
i42.C.5023 Zastupování organizace v řízení před soudy a jinými orgány 7 Nutné
i42.C.1011 Poskytování právních porad klientům 7 Nutné
i42.D.9013 Sepisování návrhů smluv, právních podání, žalob, odvolání, popř. dalších listin a dokumentů souvisejících s poskytovanými právními službami 7 Nutné
i42.D.9041 Zpracovávání odborných rešerší spisové dokumentace z právní oblasti 7 Nutné
i42.D.9012 Sepisování právních podání, žalob, odvolání popř. dalších listin jménem státu nebo pokynů obecné povahy souvisejících s činností státního zástupce 7 Nutné
i42.D.3001 Kontrola náležitostí právních dokumentů důležitých pro jejich platnost včetně kontroly dodržování lhůt z těchto dokumentů vyplývajících nebo souvisejících s poskytovanými právními službami 7 Nutné
i42.D.3012 Posuzování předkládaného důkazního materiálu z hlediska jeho významnosti pro rozhodovací proces při soudním řízení 7 Nutné
i42.D.3021 Rozhodování soudních sporů a rozhodování o vině a trestu ve věcech trestních, a to na základě shromážděného důkazního materiálu a v souladu s platnými právními předpisy 7 Nutné
i42.D.3023 Rozhodování o ústavních stížnostech a o zrušení platnosti zákonů či jiných právních předpisů s ohledem na dodržování Ústavy České republiky 7 Nutné
i42.D.3003 Prověřování oprávněnosti přijatých stížností právního charakteru 7 Nutné
i42.D.3031 Vykonávání dozoru nad způsobem výkonu vazby, trestu odnětí svobody a v dalších místech, kde je na základě zákona omezována osobní svoboda občanů 7 Nutné
i42.D.6011 Zpracovávání analýz, stanovisek a právních rozborů, např. k písemným úkonům účastníků řízení, k důkaznímu materiálu apod. 7 Nutné
i42.D.6012 Analýza a právní rozbory složitějších případů či návrhů smluv, obchodních podmínek, nabídek apod. 7 Nutné
i42.D.8031 Sledování změn legislativy, aktualizace a evidence právních předpisů 7 Nutné
i42.D.9015 Sepisování legislativních norem vydávaných samosprávným orgánem 7 Nutné
i42.C.1015 Poskytování běžného právního poradenství 7 Nutné
i42.C.1016 Poskytování právních porad a konzultací v oblasti samosprávy včetně metodiky tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí 7 Nutné
i42.C.2037 Řešení obchodně-právních, občansko-právních, pracovně-právních a ostatních právních záležitostí příslušného úřadu včetně vymáhání pohledávek 7 Nutné
i42.C.2038 Řešení obchodně-právních, občansko-právních, pracovně-právních a ostatních právních záležitostí organizace pod vedením právníka včetně vymáhání pohledávek 7 Nutné
i42.C.2213 Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně 7 Nutné
i42.C.5025 Zastupování příslušného úřadu v řízení před soudy a jinými orgány 7 Nutné
i42.Z.1042 Řízení činností příslušného právního útvaru 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i41._.0015 správní právo, správní řád 7 Nutné
i41._.0011 občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník 7 Nutné
i41._.0012 pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti 7 Nutné
i41._.0013 trestní právo 7 Nutné
i41._.0014 autorské právo, průmyslově právní ochrana 7 Nutné
i41._.0021 komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník 7 Nutné
i41._.0022 právo v oblasti finančních a kapitálových trhů 7 Nutné
i41._.0042 převody nemovitostí 7 Nutné
i41._.0043 legislativa restitučních vypořádání 7 Nutné
i41._.0051 právo pobytové a azylové 7 Nutné
i41._.0061 právo Evropské unie 7 Nutné
i42._.0001 soudnictví 7 Nutné
i41._.0001 právní věda, právní principy a zásady 7 Nutné
i41._.0023 legislativa ve stavebnictví 7 Nutné
i41._.0020 legislativa veřejných zakázek a pravidla hospodářské soutěže 7 Nutné
i41._.0016 obchodní právo 7 Nutné
i41._.0060 mezinárodní právo 7 Nutné
i41._.0070 horní právo 7 Nutné
i41._.0018 právo soukromé a veřejné 7 Nutné
i41._.0017 finanční právo 7 Nutné
i41._.0026 sociální právo 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.